Studiesucces van pro-leerlingen

Deze thema analyse beschrijft de doorstroom en het studiesucces in het mbo van leerlingen die het  praktijkonderwijs (pro) verlaten.

Wat is praktijkonderwijs?

Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het behalen van een diploma in een van de leerwegen van het vmbo te hoog gegrepen is. Alleen leerlingen met een indicatie kunnen naar het praktijkonderwijs. Die krijgen zij als zij een lager IQ (tussen 55 en 80) hebben, en een leerachterstand (op leesniveau, spelling, rekenen en begrijpend lezen) van tenminste drie jaar, gemeten vanaf groep 8 in het basisonderwijs.

Waar gaan leerlingen na praktijkonderwijs naar toe?

Het praktijkonderwijs leidt leerlingen in de eerste plaats op voor de arbeidsmarkt, maar kan leerlingen ook voorbereiden op een vervolgopleiding in het mbo. Vanuit het pro kan een leerling naar mbo-1/entreeopleiding, daarna is doorstromen naar mbo-2 of hoger mogelijk. Sommige pro-scholen bieden zelf in samenwerking met een reguliere mbo instelling een mbo-1 opleiding aan. Dit betreft veelal een opleiding tot arbeidsgekwalificeerd assistent (aka). Hoewel de leerlingen ingeschreven blijven bij de proschool halen ze het diploma bij de betreffende mbo-instelling.

Leerlingen die het praktijkonderwijs verlaten stromen uit naar de arbeidsmarkt, of door naar ander bekostigd onderwijs – meestal mbo. Een globaal overzicht over doorstroom staat bij kengetallen elders op deze website. Deze thema analyse geeft een verdieping hiervan en geeft een eerste verkenning van het succes van de leerlingen die vanuit pro doorstromen naar mbo.

De belangrijkste uitkomsten van deze thema-analyse zijn:

Doorstroom:

  • Ruim de helft van de leerlingen die pro verlaten gaat verder in het bekostigd onderwijs. Zij gaan dan meestal naar een mbo 1 of 2-opleiding. De technische sector is in het mbo 1/entreeopleiding het populairst, in mbo 2 de economische sector en de sector zorg en welzijn.
  • Als pro-leerlingen doorgaan naar het mbo volgen zij daar relatief vaak een bol-opleiding.
  • Tussen 2011 en 2014 is het aantal leerlingen dat doorstroomt vanuit pro naar mbo 1/entreeopleiding gedaald, maar daarna is het flink gestegen.
  • De doorstroom naar mbo 2 is min of meer stabiel tussen 2010 en 2013 en daalt vervolgens in 2014 en 2015.

Studiesucces:

  • Leerlingen die vanuit pro instromen in het mbo halen hier vaak (87%) een diploma. Dit is vaker dan gemiddeld onder instromers in het mbo.
  • Bijna de helft van de leerlingen die vanuit pro naar mbo doorstromen haalt binnen vier jaar een diploma op mbo niveau 2. Een derde haalt een diploma op mbo niveau 1. Een diploma op een hoger niveau komt weinig voor.
  • Ruim een kwart van de pro-leerlingen stapelt diploma’s in het mbo. Dit betekent dat zij na het behalen van bijvoorbeeld het mbo 1-diploma ook nog het mbo 2-diploma behalen.

Ruim driekwart van de pro-leerlingen behaalt een mbo 1-diploma binnen 1 jaar of een mbo 2-diploma binnen 2 jaar. Dit is de nominale duur van de opleidingen.

Afzenders