Indirecte instromers in het middelbaar beroepsonderwijs

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kent al enkele jaren rond de 500.000 deelnemers. In 2012 stroomden ruim 175.000 deelnemers nieuw in in het mbo, waarvan 75.000 in het jaar daarvoor nog niet ingeschreven stonden in het reguliere onderwijs.

Dit zijn de zogeheten indirecte instromers. Onder deze indirecte instromers zijn zowel jongeren die na een korte onderbreking alsnog het onderwijs weten te vinden, als ouderen die zich willen bij- of omscholen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Trends in indirecte instroom

Het aandeel directe instromers op alle deelnemers neemt de laatste jaren licht af. Tegelijkertijd is het aandeel indirecte instromers iets toegenomen. Ongeveer een zesde van alle deelnemers op het mbo is in 2012/2013 indirect ingestroomd.

Wie zijn indirecte instromers?

Deelnemers die van buiten het onderwijs instromen in het mbo zijn gemiddeld ouder dan de directe instromers. Binnen de groep indirecte instromers is een redelijk gelijke verdeling van mannen en vrouwen.

Het grootste gedeelte van de indirecte instromers is autochtoon. Echter zijn indirecte instromers vaker dan directe instromers van allochtone afkomst.

Het grootste aantal indirecte instromers heeft al eerder op het mbo gezeten, meer dan de helft hiervan hebben al een diploma behaald. Van de vo-gediplomeerden die instromen in het mbo heeft 93% als hoogst behaalde diploma een vmbo-diploma.

Studiesucces van indirecte instromers

Van de deelnemers die in 2007 indirect zijn ingestroomd heeft 64% na vijf jaar een mbo-diploma gehaald. Dit is minder vaak dan bij directe doorstromers in hetzelfde jaar (76%).

De indirecte instromers halen na 1, 2 en 3 jaar wat sneller een diploma dan de directe instromers. Ongeveer 25% van de indirecte instromers uit 2007 is binnen de vijf jaar zonder diploma uitgevallen. Dit percentage is hoger dan onder directe instromers (8%)

Meer weten?

Onder 'Zie ook' zijn meer cijfers over de instroom in het mbo te vinden.

Afzenders