Aantal en percentage leraren die overstappen naar andere sectoren

Als we kijken naar de overgang van oktober 2016 naar oktober 2017 blijkt dat voor de sectoren po, vo en mbo geldt dat respectievelijk 0,4%, 0,8% en 1,1% van het onderwijzend personeel naar een van de andere sectoren is gegaan.

De mobiliteit tussen de onderwijssectoren is een onderdeel van de totale mobiliteit van leraren. Jaarlijks stromen leraren in en uit het onderwijs of veranderen binnen een onderwijssector van werkgever. Als we kijken naar de overgang van oktober 2016 naar oktober 2017 blijkt dat voor de sectoren po, vo en mbo geldt dat respectievelijk 0,4%, 0,8% en 1,1% van het onderwijzend personeel naar een van de andere sectoren is gegaan. Om dit in perspectief te plaatsen: voor de sectoren geldt dat jaarlijks 6% tot 9% van het personeel dat in oktober in dienst is een jaar later is vertrokken was met een andere bestemming buiten deze onderwijssectoren. Gezien de leeftijd van de meeste betrokkenen gaat het daarbij overigens voor een groot deel om (pré)pensionering, naast werk in andere sectoren en uitkeringssituaties.

Overstappers 2013-2017

In de volgende figuur zijn de lerarenstromen tussen de verschillende sectoren in de periode 2013-2017 opgenomen, waarbij is aangegeven wat de bestemming van de overstappers is. Hierbij is een gemiddelde genomen tussen de 4 opvolgende overgangen (2013-2014, 2014-15 enz.). Gezien de kleine aantallen per jaar geeft een dergelijk gemiddelde een betrouwbaarder beeld.

Bestemming van leraren die naar een andere onderwijssector zijn uitgestroomd

Bestemming van leraren die naar een andere onderwijssector zijn uitgestroomd in percentages; 2013-2017
naar POnaar VOnaar MBO
PO0%75%25%
VO30%0%70%
MBO11%89%0%

De voornaamste bestemming vanuit het po en het mbo is het vo, terwijl vanuit het vo ruim twee derde van de leraren die in een andere sector gaan werken, naar het mbo gaat.  In de onderstaande grafiek zijn de absolute aantallen opgenomen.

DUO: Salarisadministraties instellingen Brontabel als csv (73 bytes)

Gemiddeld aantal leraren dat overstapt naar een andere onderwijssector

Gemiddeld aantal leraren dat overstapt naar een andere onderwijssector 2013-2017
naar ponaar vonaar mbo
PO0394134
VO1510345
MBO352870
DUO: Salarisadministraties Brontabel als csv (69 bytes)

Afzenders