Mannen in het onderwijs

Er werken minder mannen dan vrouwen in het onderwijs. Dit thema-artikel geeft een aantal verdiepende cijfers met betrekking tot onderwijspersoneel uitgesplitst naar mannen en vrouwen.  Hoeveel mannen werken  in het onderwijs en hoeveel volgen  een lerarenopleiding? En hoe verhoudt Nederland zich tot andere landen?

De cijfers laten zien dat het percentage mannen in het onderwijs daalt.  In zowel het primair (po),  als het middelbaar beroepsonderwijs  (mbo) zijn mannen  in de minderheid.  In het voortgezet onderwijs (vo) is het percentage mannen en vrouwen in evenwicht. Er is een duidelijk verschil naar onderwijssectoren en functie. Het percentage mannen is het kleinst in het po.  Mannen zijn sterk oververtegenwoordigd in managementfuncties, maar ook hier geldt dat deze functies steeds vaker door vrouwen worden bekleed. In het voortgezet onderwijs geven mannen vaker les in bètavakken en zijn de vrouwen oververtegenwoordigd bij talen, tekenen en zorgvakken.

Het percentage mannen dat een lerarenopleiding volgt, neemt toe. Het absolute aantal mannelijke studenten neemt evenwel niet toe, bij een afname van het aantal vrouwelijke studenten

Ten opzichte van landen om ons heen, zoals België en de Scandinavische landen, werken in Nederland weinig mannen in het primair onderwijs. Voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs is het percentage daarentegen hoog. In bijvoorbeeld Duitsland, België en Noorwegen is het percentage onderwijsgevende mannen beduidend lager.

Afzenders