Uitstroom beginnende leraren

De overgang van de lerarenopleiding naar lesgeven is groot. Het is van belang beginnende leraren te behouden voor het onderwijs, zeker met een verwacht lerarentekort.

Deze thema-analyse presenteert de uitstroom van beginnende leraren, naar geslacht en naar instellingskenmerken. Het eerste jaar blijkt bepalend voor beginnende leraren: na één jaar is de uitstroom het hoogst, in zowel het primair-, voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs. Een goede begeleiding van starters kan een bijdrage leveren aan de vermindering van uitval van beginnende leraren. In de recent verschenen Lerarenagenda wordt hier sterk op ingezet.

Uitstroom van beginnende leraren

Na het eerste jaar als beginnende leraar is de uitstroom het hoogst: 15 tot 26% van de leraren is na één jaar lesgeven uitgestroomd als leraar uit de desbetreffende sector. In de jaren daarna neemt de uitstroom geleidelijk verder toe.

De uitstroom onder mannen in het po is hoger dan onder vrouwen.

Uitstroom uit het beroep en het onderwijs

Een deel van de uitstromende leraren blijft werkzaam in het onderwijs. Een deel van de uitstromende beginnende leraren uit de onderwijssector vertrekt waar zij begonnen, maar verlaat het onderwijs niet helemaal. Zij gaan na uitstroom aan het werk als leraar in een andere sector of krijgen een andere functie binnen het onderwijs.

Begeleiding van beginnende leraren

Beginnende leraren hebben erg veel aan een systematische begeleiding. Uit onderzoek van Van de Grift en Helms-Lorenz (2014) blijkt dat er in de begeleiding vier gebieden zijn waarop iets gedaan kan worden, namelijk de werkdruk, school enculturatie, professionele ontwikkeling en begeleiding in de klas. Als aan alle vier de facetten aandacht wordt gegeven, is de kans het grootst dat leraren behouden blijven voor het onderwijs.

Afzenders