Schooladvies en de verdere schoolloopbaan

De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor kinderen een bepalend overgangsmoment in hun schoolloopbaan.

De keuze voor het niveau van voortgezet onderwijs bepaalt niet alleen hun verdere mogelijkheden in het onderwijs, maar daarna ook die op de arbeidsmarkt. Het is daarom van belang een zo goed mogelijke keuze te maken.

Het advies van de leerkracht van groep 8 bepaalt voor een groot deel deze keuze. In deze thema analyse wordt de onderwijspositie en schoolloopbaan van leerlingen in het voortgezet onderwijs gerelateerd aan het schooladvies en de Citoscore die zij in groep 8 hadden.

Relatie schooladvies en onderwijspositie

Het grootste gedeelte van de leerlingen (75%) komt, in het derde jaar van het voorgezet onderwijs, terecht op een niveau dat overeenstemt met het gegeven advies. Van alle leerlingen die in 2009/2010 een advies hebben gekregen, is in het derde leerjaar 14% op een lager niveau terecht gekomen. 9% bevindt zich op dat moment boven het advies van de basisschool.

Relatie Citoscore en voortijdig schoolverlaten

Het schooladvies is gerelateerd aan de citoscore. De verschillen zijn niet erg groot: voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) vanuit de bovenbouw van het vo en vanuit het mbo hebben slechts iets meer vragen fout op de Cito-toets dan onderwijsdeelnemers die niet uitvallen.

Over- en onderadvisering

Meisjes krijgen vaker dan jongens een advies dat overeenkomt met hun prestaties. De verschillen tussen jongens en meisjes zijn echter klein. Verschillen naar opleidingsniveau van ouders zijn groter: onderadvisering komt vaker voor bij kinderen met lager opgeleide ouders.

Afzenders