Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht

Steeds minder jongeren kiezen voor een docentenopleiding. Vooral het aantal havisten en mbo'ers dat voor de de pabo kiest, neemt af. Het aantal vwo'ers dat doorstroomt naar de pabo neemt juist toe. Voor de overige lerarenopleidingen geldt dat er juist meer havisten instromen.

Deze thema-analyse richt zich op de directe instroom van eerstejaars studenten in een bachelor opleiding in het hbo vanaf 2004. Er wordt ingezoomd op instromende leerlingen in het hbo als geheel, de pabo en de overige lerarenopleidingen. Het aantal studenten dat aan een hbo-opleiding begint is, na een periode van sterke groei, vanaf 2009 geleidelijk aan het afnemen. Het aantal pabo-studenten neemt al vanaf 2004 geleidelijk af. Binnen de lerarenopleidingen halen de instromende vrouwen de beste cijfers en rendementen.

Instroom

Het aantal jongeren dat start met een opleiding tot leerkracht neemt af. Het aantal instromende studenten in het hbo is, na een periode van sterke groei, vanaf 2009 licht aan het dalen. Het aantal pabo-studenten neemt al sinds 2004 gestaag af.

Het aandeel vwo'ers binnen de pabo neemt toe. In de pabo is er een opvallende groei van het aandeel vwo’ers vanaf 2008.

Studiesucces

Instromers in de pabo hebben een relatief goed eindcijfer. Het gemiddelde examencijfer Nederlands van instromende pabo’ers (vanuit de havo) is gemiddeld beter dan dat van andere havisten.

Voor Engels is het juist tegenovergesteld: leerlingen die naar de pabo gaan halen op de havo een lager dan gemiddeld examencijfer voor dit vak. Instromers in de pabo scoren gemiddeld beter op Wiskunde dan instromers in het totale hbo.

Het diplomarendement ligt het hoogst onder vwo’ers. Ook halen vwo’ers vaker na 6 jaar een diploma in dezelfde opleiding.

Uitval en veranderen van opleiding

Instromers in de lerarenopleiding vanaf mbo vallen vaak uit. Instromende havisten veranderen het vaakst van opleiding: bijna een kwart van de havisten op het hbo stapt na 1 jaar over op een andere opleiding.

Afzenders