Uitstroom uit het pro nader bekeken

Arbeidsmarktpositie direct (okt 2013) na uitstroom pro

Arbeidsmarktpositie direct (okt 2013) na uitstroom pro
% alleen werk% alleen uitkering% werk en uitkering% geen werk en geen uitkering
Totaal26%33%17%24%

Leerlingen die een het praktijkonderwijs hebben gevolgd én in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) opgenomen zijn. Enkel de leerlingen van het praktijkonderwijs die het (bekostigd) onderwijs verlaten, maken deel uit van de populatie. Dit betekent dat leerlingen die doorstromen naar andere vorm(en) van (bekostigd) onderwijs buiten beschouwing zijn gelaten. 

De figuur hierboven laat de arbeidsmarktpositie zien van pro’ers direct na het verlaten van de opleiding op 1 oktober 2013. Het betreft voor het grootste deel jongeren boven de 18 (85%). Van de pro schoolverlaters die niet naar een vervolgopleiding zijn gegaan heeft 43% betaald werk (een kwart werk zonder een uitkering en een zesde heeft werk met een uitkering). Een derde heeft alleen een uitkering en bijna een kwart heeft geen werk en ook geen uitkering. In de voorafgaande jaren zien we eenzelfde beeld. De gerelateerde grafieken geven het beeld apart voor mannen en vrouwen en naar leeftijd. Dit is relevant, want een uitkering kan pas aangevraagd worden vanaf de leeftijd van 18 jaar.

CBS Brontabel als csv (109 bytes)
Arbeidsmarktpositie direct na uitstroom pro (okt 2013), jonger dan 18 jaar
% alleen werk%alleen uitkering% werk en uitkering% geen werk en/of uitkering
jonger dan 18 jaar36%0%0%63%

Van de jongeren van 18 jaar of ouder heeft 24% werk zonder uitkering en 20% werk met een uitkering erbij. Bij de jongeren jonger dan 18 jaar werkt 36%, zij werken logischerwijs zonder uitkering. Jongeren die nog geen 18 jaar zijn hebben namelijk nog geen recht op een uitkering. Deze groep is echter met minder dan 400 jongeren veel kleiner dan de groep van 18 jaar of ouder (2230 uitstromers).

CBS Brontabel als csv (117 bytes)
Arbeidsmarktpositie direct na uitstroom pro (okt 2013), 18 jaar of ouder
% alleen werk% alleen uitkering% werk en uitkering% geen werk en/of uitkering
18 jaar of ouder24%39%20%17%
CBS Brontabel als csv (117 bytes)
Arbeidsmarktpositie voor mannen en vrouwen uit pro direct na uitstroom (okt 2013)
% alleen werk%alleen uitkering% werk en uitkering% geen werk en/of uitkering
Mannen27%30%19%24%
Vrouwen23%38%15%25%

Van de uitstromers uit het praktijkonderwijs is ruim 60% man. De verschillen in arbeidsmarktpositie tussen mannen en vrouwen zijn kleiner bij de uitstroom uit pro dan bij de uitstroom uit vso. Vrouwen stromen vanuit het praktijkonderwijs relatief vaker naar een uitkering dan mannen. Mannen stromen vaker uit naar een positie met alleen maar werk, of naar werk en een uitkering. Voor een algemene verdeling naar geslacht onder pro-deelnemers zie onderwijsincijfers.nl.

CBS Brontabel als csv (132 bytes)

Arbeidsmarktpositie direct na uitstroom (okt 2012) en één jaar na uitstroom (okt 2013) pro

Arbeidsmarktpositie direct na uitstroom (okt 2012) en één jaar na uitstroom (okt 2013) pro
% alleen werk% alleen uitkering% werk en uitkering% geen werk en/of uitkering
direct na uitstroom27%31%19%24%
één jaar na uitstroom24%35%23%16%

Behalve de arbeidsmarktpositie direct na uitstroom is het ook relevant om te kijken naar de arbeidsmarktpositie één jaar na schoolverlaten. De figuur hierboven toont beide. Dit gaat over pro’ers die 1 oktober 2011 nog ingeschreven stonden en 1 oktober 2012 niet meer. De positie op 1 oktober 2012 noemen we direct na uitstroom en de positie op 1 oktober 2013 1 jaar na uitstroom. Dit cohort is één jaar eerder uitgestroomd dan het cohort in de figuur hierboven.

Wat vooral opvalt is dat één jaar na schoolverlaten het percentage pro-uitstromers dat alleen een uitkering heeft met 5% is toegenomen. Tegelijk met deze toename is er een daling met 8% van het aandeel dat geen werk en ook geen uitkering heeft. Deze toename heeft te maken met de leeftijdsopbouw. Degenen die het praktijkonderwijs op jongere leeftijd verlieten hadden toen geen recht op een uitkering, echter de 17-jarigen zullen een jaar later wel in aanmerking komen voor een uitkering.

Van de 2630 uitstromers uit het praktijkonderwijs in 2012 ging 12% toch weer bekostigd onderwijs volgen in 2013 en 4% deed dit in 2014 (terwijl ze in 2012 en 2013 geen inschrijving in het bekostigd onderwijs hadden).

CBS Brontabel als csv (161 bytes)
Arbeidsmarktpositie direct na uitstroom (okt 2012) en één jaar na uitstroom (okt 2013) pro, onder 18
% alleen werk%alleen uitkering% werk en uitkering% geen werk en/of uitkering
201244%0%0%56%
201336%20%7%31%

Voor degenen die 18 jaar of ouder zijn wijzigt de arbeidsmarktpositie een jaar na schoolverlaten maar weinig ten opzichte van de positie een jaar eerder. Het percentage uitstromers met werk en uitkering neemt licht toe (met 4%) en het percentage zonder werk en uitkering neemt licht af (ook met 4%).  De tabellen tellen niet exact op tot 100% omdat een klein deel niet meer te traceren is in het GBA.

Voor degenen die jonger dan 18 jaar zijn verandert de arbeidsmarktpositie doordat nu ruim een kwart een uitkering krijgt in 2013, terwijl ze in 2012 nog te jong waren om voor een uitkering in aanmerking te komen. De kans op alleen werk (geen uitkering) neemt af van 44% naar 36%.

CBS Brontabel als csv (124 bytes)
Arbeidsmarktpositie direct na uitstroom (okt 2012) en één jaar na uitstroom pro (okt 2013) mannen
% alleen werk%alleen uitkering% werk en uitkering% geen werk en/of uitkering
201230%27%20%23%
201327%31%26%15%

Een jaar na uitstroom is zowel bij de vrouwen als bij de mannen de kans op werk zonder uitkering afgenomen, maar de kans op werk mét uitkering is, met name bij de mannen, hoger geworden. Een deel van de uitstromers kwam een jaar eerder vanwege de leeftijd nog niet in aanmerking voor een uitkering, dit verklaart vooral de toename in het aandeel met een uitkering. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn nauwelijks veranderd één jaar na school verlaten ten opzichte van direct na schoolverlaten.

Brontabel als csv (127 bytes)
Arbeidsmarktpositie direct na uitstroom (okt 2012) en één jaar na uitstroom pro (okt 2013) vrouwen
% alleen werk%alleen uitkering% werk en uitkering% geen werk en/of uitkering
201222%36%17%25%
201319%42%19%17%

Een jaar na uitstroom is zowel bij de vrouwen als bij de mannen de kans op werk zonder uitkering afgenomen, maar de kans op werk mét uitkering is, met name bij de mannen, hoger geworden. Een deel van de uitstromers kwam een jaar eerder vanwege de leeftijd nog niet in aanmerking voor een uitkering, dit verklaart vooral de toename in het aandeel met een uitkering. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn nauwelijks veranderd één jaar na school verlaten ten opzichte van direct na schoolverlaten.

CBS Brontabel als csv (127 bytes)

Afzenders