Leven lang leren

Voor Nederland en Europa is een leven lang ontwikkelen een speerpunt. Met de toenemende globalisering, robotisering en technologische ontwikkelingen veranderen de eisen die aan werkenden worden gesteld. Leren vormt een antwoord hierop. In Nederland nemen jaarlijks ruim 1,7 miljoen volwassenen in de leeftijd van 25 tot 65 jaar deel aan scholing. In deze thema analyse wordt vanuit verschillende belangrijke bronnen de stand van zaken rondom het leven lang leren in Nederland getoond.

Internationaal scoort Nederland qua deelname aan scholing ruim bovengemiddeld, maar qua aantal uren instructie per jaar scoort Nederland onder het EU-gemiddelde. Er zijn verschillen tussen leeftijdsgroepen, en hoog- en laagopgeleiden. Opleidingen worden vooral gevolgd om het huidige werk beter te kunnen doen en/of voor betere carrièrevooruitzichten.

Onder leven lang leren (LLL) vallen alle opleidingen en cursussen die volwassenen (25 tot 65 jaar) volgen of recent (afgelopen 4 weken) gevolgd hebben. Het overgrote deel van het leven lang leren wordt niet bekostigd door de overheid (85% in 2016). Het overige deel (15%) wordt wel bekostigd door de overheid.

Definities

Hoe meten we leven lang leren?

Teksten opgesteld door OCW, cijfers door het CBS.

Afzenders