Uitgaven OCW aan wetenschappelijk onderwijs

Het budget voor het wetenschappelijk onderwijs (wo) op de Rijksbegroting is verdeeld in een onderwijsdeel, een onderzoekdeel en een deel voor geneeskundig onderwijs en onderzoek.

De bijdragen van het Rijk aan de instellingen worden uitgekeerd als lumpsum, dat wil zeggen dat een instelling zijn Rijksbijdrage naar eigen inzicht kan besteden aan het uitvoeren van wettelijke taken. 

Onder 'Gerelateerde grafieken'  vindt u informatie over de OCW-uitgaven per uitgavensoort,  de uitgaven per student, de onderwijsmiddelen per student en de ontvangsten.
In alle figuren is de bijdrage per jaar berekend in het prijspeil van elk jaar waarvoor de berekening is gemaakt (lopende prijzen), behalve als wordt aangegeven dat een ander prijspeil wordt gehanteerd.

De gegevens in de grafieken bestrijken de periode 2014-2018. Een langere tijdreeks is te vinden in de brontabel  onder 'download deze grafiek'.

Uitgaven OCW wo: totaal uitgaven

Uitgaven OCW wo: totaal uitgaven Mln euro
Totaal uitgavenBekostiging
20144152,14115,7
20154210,44178,6
20164328,24298,1
20174443,64416,6
201848604829,6

De figuur toont de totale OCW-uitgaven voor het wo, uitgedrukt in werkelijke bedragen van het betreffende jaar (lopende prijzen). In deze grafiek is het bekostigingsdeel, de lumpsum, van de totale uitgaven opgenomen omdat dit de grootste uitgavenpost is.
Meer informatie over de totale OCW-uitgaven buiten de bekostiging aan instellingen  vindt u in de grafiek 'overige uitgaven naar soort' onder Gerelateerde grafieken.

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (206 bytes)
Uitgaven OCW wo: uitgaven naar soort Mln euro
SubsidiesOpdrachtenBijdragen ZBO's en RWT'sBijdragen (inter)nationale organisaties
201410,11,23,821,4
20154,71,4421,6
20163,22,7024,2
20172,61,9022,6
20183,62,424,5

Deze grafiek geeft een overzicht van de verschillende uitgaven aan het wo die niet onder de bekostiging van instellingen vallen en wel bijdragen aan het totaal van OCW-uitgaven aan wo. De grafiek laat zien dat de uitgaven aan subsidies sterk zijn afgenomen in afgelopen jaren. De overige uitgaven zijn vrij constant. De uitgaven aan ZBO's/RWT's zijn sinds 2016 beëindigd.

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (287 bytes)
Uitgaven OCW wo: bekostigde uitgaven naar soort Mln euro
onderzoeksdeel woonderwijsdeel wodeel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoekPrestatieboxbekostiging tweede mastergraden in het wo
20141730,61642614,3128,9
20151750,11675,3617,6135,7
20161768,81731,1653,4144,9
201718001831,3669116,3
20181962,62196,7670,2

Deze geeft een overzicht van de bekostigde onderdelen van de OCW-uitgaven voor wo.  In 2018 zijn de uitgaven voor onderwijs verhoudingsgewijs sterk gestegen en het verschil met de uitgaven voor onderzoek is verder toegenomen. De uitgaven voor ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek zijn de afgelopen jaren vrij stabiel.

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (425 bytes)
Uitgaven OCW wo: uitgaven per student per studiejaar X 1.000 euro
OCW-uitgaven per studentCollegegelden per studentBijdrage aan instellingen per student
20146,62,28,8
20156,82,49,1
20166,72,49,2
20176,82,59,4
20187,42,610

Door een stijging in de bijdrage die OCW levert aan de onderwijsinstellingen, zijn de totale uitgaven per wo-student ( inclusief collegegelden)  in het afgelopen jaar gestegen.

Bron: OCW Brontabel als csv (250 bytes)
Uitgaven OCW wo: uitgaven per student (prijspeil 2018) x 1.000 euro
Uitgaven per wo-student op prijspeil 2018
20146,9
20157
20167
20177
20187,4

Door een stijging in de bijdrage die OCW levert aan de onderwijsinstellingen zijn de uitgaven per wo-student behoorlijk gestegen in 2018.  Het betreft hier OCW-uitgavenop prijspeil 2018,  bestemd voor onderwijs (exclusief collegegelden).

Bron: OCW Brontabel als csv (128 bytes)
Uitgaven OCW wo: onderwijsmiddelen per student X 1.000 euro
Onderwijsmiddelen per student
20149,8
201510,1
201610,2
201710,5
201810,7

De onderwijsmiddelen per student (in lopende prijzen) zijn de afgelopen jaren licht gestegen tot circa € 10.700 per student..

Bron: OCW (berekend op basis van jaarverslagen universiteiten) Brontabel als csv (128 bytes)
Ontvangsten OCW wo: totaal ontvangsten Mln euro
Totaal ontvangsten
201410,4
20150,6
20162,3
20171,4
20180,2

De totale ontvangsten voor het wetenschappelijk onderwijs zijn niet stabiel en kunnen van jaar op jaar erg van omvang wisselen. Ontvangsten ontstaan onder andere door terugbetalingen of door afrekening op  bedragen in voorgaande jaren door OCW uitgekeerd. 

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (112 bytes)

Afzenders