Arbeidsmarktpositie van studenten uitgestroomd uit het voltijd wetenschappelijk onderwijs

Bijna 59.000 wo-studenten verlieten na schooljaar 2015/2016 het onderwijs. Daarvan hadden er een kleine 49.000 een diploma en ruim 10.000 geen diploma. De arbeidsmarktpositie van studenten die uitstromen uit het wetenschappelijk onderwijs (wo) wordt jaarlijks in kaart gebracht.

Van de wo-uitstromers die de voltijd opleiding hebben gevolgd (inclusief duaal) wordt weergegeven of ze direct na uitstroom in oktober werk of een uitkering of een combinatie van beide hebben.

In de eerste figuur wordt een tijdreeks gegeven met het aandeel studenten dat direct na het verlaten van de opleiding (in oktober) een betaalde baan heeft, waarbij onderscheid gemaakt wordt in studenten met én zonder diploma. In de gerelateerde figuur wordt de tijdreeks gegeven voor het aandeel met een uitkering. In de volgende figuren en gerelateerde grafieken wordt de arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijdstudenten per studierichting, opleiding en diploma weergegeven. Cijfers over deeltijdstudenten en ongediplomeerden zijn te vinden op StatLine (zie link onder 'Zie ook').

Aandeel met werk van voltijd wo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met werk, totaal% met werk, met diploma% met werk, zonder diploma
200779,481,872,1
200878,681,170,8
200976,179,365,1
201074,677,464,7
201175,177,964,7
201273,475,962,8
201370,97456,4
201472,775,756,7
201574,276,759,8
201675,177,262,9

In 2007 had bijna 80% van de studenten die uitstromen uit het voltijd wo meteen werk (met of zonder uitkering) in oktober. Het percentage werkenden is sinds de recessie eind 2008 gedaald tot 70,9% in 2013. Daarna is weer een stijgende lijn zichtbaar. In 2016 had 75,1% van de wo-ers direct na uitstroom werk. Het grootste deel van de uitstromers verlaat het wo met diploma (83% in 2016). Van de uitstromers met diploma daalde het percentage dat werk had van 81,8% in 2007 naar 74,0% in 2013. In 2016 is het weer gestegen naar 77,2%. Degenen die het wo zonder diploma verlieten hadden aanzienlijk minder vaak werk. In 2007 was het verschil tussen gediplomeerden en ongediplomeerden 9,7%-punt. Daarna liep het verschil op tot 19%-punt in 2014. In 2016 is dit verschil weer afgenomen tot 14,3%-punt.

CBS Brontabel als csv (3 kB)
Aandeel met uitkering van voltijd wo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met uitkering, totaal% met uitkering, met diploma% met uitkering, zonder diploma
20072,41,64,7
20082,31,64,5
20093,32,65,9
20103,42,85,8
20113,52,95,8
20124,13,66,2
20134,446,5
20144,13,66,9
20153,63,26
20163,42,96,1

De meeste wo'ers gaan na hun studie aan het werk. Een kleine minderheid heeft direct na de studie een uitkering (met of zonder werk), in 2007 was dat 2,4%. Na 2008 is het aandeel uitgestroomde wo'ers met een uitkering gestegen tot 4,4% in 2013. Daarna is het gedaald tot 3,4% in 2016. Van degenen die het wo zonder diploma verlieten was het percentage met een uitkering aanzienlijk hoger dan bij studenten met een diploma. Het verschil tussen deze beide groepen schommelt door de jaren heen rond de 3%-punt.

CBS Brontabel als csv (3 kB)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd wo'ers direct na uitstroom in oktober 2016, naar studierichting In procenten
% alleen werk% werk en uitkering% alleen uitkering% geen werk en geen uitkering
Totaal761221
Onderwijs903.7
Landbouw en natuurlijke omgeving63.235
Natuur741223
Techniek751123
Gezondheidszorg811117
Economie771121
Recht772319
Gedrag en maatschappij772219
Taal en cultuur722323
Sectoroverstijgend52..48

Van de studenten met diploma die uit het wo stroomden in 2016 had 76% in oktober 2016 alleen werk (zonder uitkering). Daarnaast had een klein deel (1%) zowel werk als een uitkering. Studenten uit de richting 'Onderwijs' hadden het vaakst werk (90%), studenten uit de richtingen 'Landbouw en natuurlijke omgeving' en 'Sectoroverstijgend' hadden het minst vaak werk. In deze richtingen zijn ook de percentages zonder werk en zonder uitkering het hoogst.

CBS Brontabel als csv (4 kB)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd wo'ers direct na uitstroom in oktober 2016, naar soort diploma In procenten
% alleen werk% werk en uitkering% alleen uitkering% geen werk en geen uitkering
Wo Totaal761221
Wo Bachelor651232
Wo Master781219
Wo Vervolgopleiding91118

Van de gediplomeerde wo-ers die uitstroomden had 76% in oktober 2016 alleen werk (zonder uitkering) en 21% had geen werk en geen uitkering. Voor studenten met een master-diploma was dit respectievelijk 78% en 19%. Van de bijna 10.000 gediplomeerden met een bacherlordiploma had 65% in oktober 2016 alleen werk, en een relatief groot deel (32%) had geen werk en geen uitkering. Voor een deel zijn dit studenten die een tussenjaar nemen, voordat ze aan een masteropleiding beginnen. Ten opzichte van 2015 is het aandeel met werk (zonder uitkering) voor bachelorgediplomeerden en voor gediplomeerden met een vervolgopleiding licht gestegen, terwijl het voor mastergediplomeerden gelijk is gebleven.

CBS Brontabel als csv (4 kB)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd wo'ers direct na uitstroom in oktober 2017, naar studierichting (voorlopige cijfers) In procenten
% alleen werknemer% werknemer en uitkering% alleen uitkering% geen werknemer en geen uitkering
Totaal731124
Onderwijs90217
Landbouw en natuurlijke omgeving63.235
Natuur720226
Techniek720127
Gezondheidszorg780120
Economie740125
Recht751222
Gedrag en maatschappij771221
Taal en cultuur672329
Sectoroverstijgend50.148

Van de gediplomeerde voltijd wo-ers die uitstroomden in 2017 was 73% in oktober 2017 aan het werk als werknemer (zonder uitkering). Studenten uit de richting 'Onderwijs' hadden het vaakst een baan. Studenten uit de richting 'Sectoroverstijgend' waren het minst vaak werknemer (50%). Bijna een kwart van de wo-gediplomeerden had in oktober 2017 geen baan en geen uitkering.

CBS Brontabel als csv (1 kB)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd wo'ers direct na uitstroom in oktober 2017, naar soort diploma (voorlopige cijfers) In procenten
% alleen werknemer% werknemer en uitkering% alleen uitkering% geen werknemer en geen uitkering
Wo Totaal731124
Wo Bachelor631234
Wo Master751122
Wo Vervolgopleiding881111

Van de gediplomeerde voltijd wo-ers die uitstroomden in 2017 was 73% in oktober 2017 aan het werk als werknemer (zonder uitkering). Studenten met een wo vervolgopleiding vonden het vaakst werk. In oktober 2017 had 88% van hen een baan. Van de wo master-studenten was dit 75%. Bij de bachelor gediplomeerden lag het percentage werknemers het laagst (63%). Een deel van deze groep neemt mogelijk een tussenjaar om daarna aan een masteropleiding te beginnen.

CBS Brontabel als csv (784 bytes)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd wo'ers direct na uitstroom (in oktober 2015) en 1 jaar na uitstroom (in oktober 2016), naar soort diploma In procenten
% werk, direct na uitstroom% werk, 1 jaar na uitstroom% uitkering, direct na uitstroom% uitkering, 1 jaar na uitstroom
Wo Totaal778933
Wo Bachelor647345
Wo Master799133
Wo Vervolgopleiding919623

Van de gediplomeerde voltijd wo-studenten die in het jaar 2015 uitstroomden uit het onderwijs had 77% in oktober 2015 werk (met of zonder uitkering). Een jaar later is dit gestegen tot 89%. Van de groep masterstudenten had 79% direct na uitstroom werk. 1 jaar later is dit gestegen tot 91%. De studenten die met een bachelor-diploma uitstromen vormen een kleinere groep van de uitstroom. Voor deze studenten geldt dat het percentage direct na uitstroom 64% is en 1 jaar later is gestegen tot 73%. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat alleen gekeken wordt naar de studenten die doorstromen naar de arbeidsmarkt. Studenten die terugstromen in het onderwijs, worden in de telling niet meegenomen. Van de groep studenten met een vervolgopleiding heeft een groot deel direct werk: 91%. 1 jaar later is dat nog verder gestegen naar 96%.

CBS Brontabel als csv (4 kB)

Afzenders