Arbeidsmarktpositie van studenten uitgestroomd uit het voltijd wetenschappelijk onderwijs

Ongeveer 62.000 wo-studenten verlieten na schooljaar 2016/2017 het onderwijs. Daarvan hadden er 50.000 een diploma en bijna 12.000 geen diploma. De arbeidsmarktpositie van studenten die uitstromen uit het wetenschappelijk onderwijs (wo) wordt jaarlijks in kaart gebracht.

Van de wo-uitstromers die de voltijd opleiding (inclusief duaal) hebben gevolgd wordt weergegeven of ze direct na uitstroom in oktober werk of een uitkering of een combinatie van beide hebben.

In de eerste figuur wordt een tijdreeks gegeven met het aandeel studenten dat direct na het verlaten van de opleiding (in oktober) een betaalde baan heeft, waarbij onderscheid gemaakt wordt in studenten met én zonder diploma. In de gerelateerde figuur wordt de tijdreeks gegeven voor het aandeel met een uitkering. In beide figuren zijn de internationale studenten in de groep wo-uitstromers meegenomen.

Het aandeel internationale studenten van de wo-uitstromers is gestegen van 14,0% in 2008 naar 28,5% in 2017.  Internationale studenten die na hun studie uit Nederland vertrekken, schrijven zich niet altijd (direct) uit bij de Basisregistratie Personen (BRP). Dit kan leiden tot een overschatting van het aantal wo-uitstromers zonder werk en zonder uitkering. Voor een goed beeld van de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie wordt daarom aangeraden om alleen naar de niet-internationale studenten te kijken. In de tweede en derde gerelateerde figuur worden dan ook de wo-uitstromers met werk of een uitkering getoond exclusief de internationale studenten.

In de volgende figuren en gerelateerde grafieken wordt de arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijdstudenten per studierichting, opleiding en diploma weergegeven. Cijfers over deeltijdstudenten, internationale studenten en ongediplomeerden zijn te vinden op StatLine (zie link onder 'Zie ook').

Aandeel met werk van voltijd wo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma

Aandeel met werk van voltijd wo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met werk, totaal% met werk, met diploma% met werk, zonder diploma
200878,681,170,8
200976,179,365,1
201074,677,464,7
201175,177,964,7
201273,475,962,8
201370,974,056,4
201472,775,756,7
201574,276,759,8
201675,177,262,9
201776,178,164,5

In 2008 had 78,6% van de studenten die uitstromen uit het voltijd wo meteen werk (met of zonder uitkering) in oktober. Het percentage werkenden is sinds de recessie eind 2008 gedaald tot 70,9% in 2013. Daarna is weer een stijgende lijn zichtbaar. In 2017 had 76,1% van de wo-ers direct na uitstroom werk. Het grootste deel van de uitstromers verlaat het wo met diploma (76,1% in 2017). Van de uitstromers met diploma daalde het percentage dat werk had van 81,8% in 2008 naar 74,0% in 2013. In 2017 is het weer gestegen naar 78,1%. Degenen die het wo zonder diploma verlieten hadden aanzienlijk minder vaak werk. In 2008 was het verschil tussen gediplomeerden en ongediplomeerden 10,3%-punt. Daarna liep het verschil op tot 19%-punt in 2014. In 2017 is dit verschil weer afgenomen tot 13,6%-punt.

CBS Brontabel als csv (303 bytes)
Aandeel met uitkering van voltijd wo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met uitkering, totaal% met uitkering, met diploma% met uitkering, zonder diploma
20082,31,64,5
20093,32,65,9
20103,42,85,8
20113,52,95,8
20124,13,66,2
20134,44,06,5
20144,13,66,9
20153,63,26,0
20163,42,96,1
20172,82,45,5

De meeste wo'ers gaan na hun studie aan het werk. Een kleine minderheid heeft direct na de studie een uitkering (met of zonder werk), in 2007 was dat 2,4%. Na 2008 is het aandeel uitgestroomde wo'ers met een uitkering gestegen tot 4,4% in 2013. Daarna is het gedaald tot 2,8% in 2017. Van degenen die het wo zonder diploma verlieten was het percentage met een uitkering aanzienlijk hoger dan bij studenten met een diploma. Het verschil tussen deze beide groepen schommelt door de jaren heen rond de 3%-punt.

CBS Brontabel als csv (285 bytes)
Aandeel met werk van niet-internationale voltijd wo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met werk, totaal% met werk, met diploma% met werk, zonder diploma
200882,084,674,2
200980,283,469,5
201078,981,669,4
201179,281,969,3
201277,580,067,4
201376,378,764,5
201477,580,162,9
201578,280,465,1
201678,680,467,7
201779,681,369,4

Het aandeel internationale studenten van de wo-uitstromers is in 2017 toegenomen tot 28,5%. Het aantal niet-internationale wo-uitstromers bedroeg in 2017 ruim 44.000 studenten. De ontwikkeling van het aandeel werkenden is vergelijkbaar met de wo-uitstromers inclusief de internationale studenten. Sinds de recessie eind 2008 is het percentage werkenden gedaald tot 76,3% in 2013. Daarna is weer een stijgende lijn zichtbaar. In 2017 had 79,6% van de wo'ers direct na uitstroom werk.

Van de 38.000 gediplomeerde niet-internationale uitstromers heeft 81,3% in oktober 2017 direct na uitstroom werk (met of zonder uitkering). Ten opzichte van het aandeel gediplomeerde werkenden in 2013 is dit een stijging van bijna 3%. Degenen die het wo zonder diploma verlieten hadden aanzienlijk minder vaak werk. Sinds de recessie eind 2008 is het aandeel ongediplomeerden met direct werk na uitstroom gedaald tot 62,9% in 2014. Daarna steeg het aandeel werkenden tot 69,6% in 2017. De daling van het aantal ongediplomeerde werkenden zet vergeleken met het aandeel ongediplomeerde werkenden van alle wo-uitstromers (inclusief internationale studenten) een jaar langer door. Het percentage ongediplomeerde niet-internationale wo-uitstromers met werk is in 2014 8,1%-punt hoger dan dat van alle ongediplomeerde wo-uitstromers (inclusief internationale studenten). In 2017 is dit gedaald naar 4,9%-punt meer.

CBS Brontabel als csv (282 bytes)
Aandeel met uitkering van niet-internationale voltijd wo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met uitkering, totaal% met uitkering, met diploma% met uitkering, zonder diploma
20082,41,74,8
20093,52,76,4
20103,72,96,3
20113,73,16,3
20124,43,96,7
20134,94,47,5
20144,53,97,8
20153,93,46,6
20163,63,16,6
20173,02,55,9

Het aandeel internationale studenten van de wo-uitstromers is in 2017 toegenomen tot 28,5%. Het aantal niet-internationale wo-uitstromers bedroeg in 2017 ruim 44.000 studenten, waarvan 38.000 gediplomeerden. Van de gediplomeerde niet-internationale wo-uitstromers heeft een kleine minderheid direct na de studie een uitkering (met of zonder werk). Na de recessie in 2008 is het aandeel uitgestroomde niet-internationale wo'ers met een uitkering gestegen tot 4,9% in 2013. Hierna is het gedaald tot 3,0% in 2017. Het verschil tussen niet-internationale wo-uitstromers en alle wo-uitstromers (inclusief internationale studenten) met een uitkering is niet groot, sinds 2013 is het verschil gedaald van 0,5%-punt naar 0,2%-punt meer in 2017. Het percentage gediplomeerden met een uitkering ligt al jaren lang rond de 3,3%-punt lager dan het aandeel met een uitkering zonder diploma.

CBS Brontabel als csv (267 bytes)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd wo'ers direct na uitstroom in oktober 2017, naar studierichting

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd wo'ers direct na uitstroom in oktober 2017, naar studierichting In procenten
% alleen werk% werk en uitkering% alleen uitkering% geen werk en geen uitkering
Totaal771120
Onderwijs91325
Landbouw en natuurlijke omgeving661132
Natuur750223
Techniek770123
Gezondheidszorg820117
Economie771121
Recht782219
Gedrag en maatschappij801217
Taal en cultuur732322
Sectoroverstijgend53.145

Van de studenten met diploma die uit het wo stroomden in 2017 had 77% in oktober 2017 alleen werk (zonder uitkering). Daarnaast had een klein deel (1%) zowel werk als een uitkering. Studenten uit de richting 'Onderwijs' hadden het vaakst werk (91%), studenten uit de richtingen 'Landbouw en natuurlijke omgeving' en 'Sectoroverstijgend' hadden het minst vaak werk. In deze richtingen zijn ook de percentages zonder werk en zonder uitkering het hoogst.

CBS Brontabel als csv (2 kB)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd wo'ers direct na uitstroom in oktober 2017, naar soort diploma In procenten
% alleen werk% werk en uitkering% alleen uitkering% geen werk en geen uitkering
Wo Totaal771120
Wo Bachelor681229
Wo Master791119
Wo Vervolgopleiding92117

Van de gediplomeerde wo'ers die uitstroomden had 77% in oktober 2017 alleen werk (zonder uitkering) en 20% had geen werk en geen uitkering. Voor studenten met een masterdiploma was dit respectievelijk 79% en 19%. Van de bijna 13.000 gediplomeerden met een bacherlordiploma had 68% in oktober 2017 alleen werk, en een relatief groot deel (29%) had geen werk en geen uitkering. Voor een deel zijn dit studenten die een tussenjaar nemen, voordat ze aan een masteropleiding beginnen. Ten opzichte van 2016 is het aandeel met werk (zonder uitkering) voor gediplomeerden met een bachelor, master en een vervolgopleiding licht gestegen.

CBS Brontabel als csv (1 kB)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd wo'ers direct na uitstroom in oktober 2018, naar studierichting (voorlopige cijfers)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd wo'ers direct na uitstroom in oktober 2018, naar studierichting (voorlopige cijfers) In procenten
% alleen werknemer% werknemer en uitkering% alleen uitkering% geen werknemer en geen uitkering
Totaal751123
Onderwijs88227
Landbouw en natuurlijke omgeving62.136
Natuur730125
Techniek740126
Gezondheidszorg790120
Economie770122
Recht781219
Gedrag en maatschappij791219
Taal en cultuur701326
Sectoroverstijgend54..45

Van de gediplomeerde voltijd wo'ers die uitstroomden in 2018 was 75% in oktober 2018 aan het werk als werknemer (zonder uitkering). Studenten uit de richting 'Onderwijs' hadden het vaakst een baan. Studenten uit de richting 'Sectoroverstijgend' waren het minst vaak werknemer (54%). Bijna een kwart van de wo-gediplomeerden had in oktober 2018 geen baan en geen uitkering.

CBS Brontabel als csv (2 kB)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd wo'ers direct na uitstroom in oktober 2018, naar soort diploma (voorlopige cijfers) In procenten
% alleen werknemer% werknemer en uitkering% alleen uitkering% geen werknemer en geen uitkering
Wo Totaal751123
Wo Bachelor651232
Wo Master781121
Wo Vervolgopleiding871111

Van de gediplomeerde voltijd wo'ers die uitstroomden in 2018 was 75% in oktober 2018 aan het werk als werknemer (zonder uitkering). Studenten met een wo-vervolgopleiding vonden het vaakst werk. In oktober 2018 had 87% van hen een baan. Van de wo master-studenten was dit 78%. Bij de bachelor gediplomeerden lag het percentage werknemers het laagst (65%). Een deel van deze groep neemt mogelijk een tussenjaar om daarna aan een masteropleiding te beginnen.

CBS Brontabel als csv (1 kB)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd wo'ers direct na uitstroom (in oktober 2016) en 1 jaar na uitstroom (in oktober 2017), naar soort diploma

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd wo'ers direct na uitstroom (in oktober 2016) en 1 jaar na uitstroom (in oktober 2017), naar soort diploma In procenten
% werk, direct na uitstroom% werk, 1 jaar na uitstroom% uitkering, direct na uitstroom% uitkering, 1 jaar na uitstroom
Wo Totaal779033
Wo Bachelor667535
Wo Master799233
Wo Vervolgopleiding929623

Van de gediplomeerde voltijd wo-studenten die in het jaar 2016 uitstroomden uit het onderwijs had 77% in oktober 2016 werk (met of zonder uitkering). Een jaar later is dit gestegen tot 90%. Van de groep masterstudenten had 79% direct na uitstroom werk. 1 jaar later is dit gestegen tot 92%. De studenten die met een bachelordiploma uitstromen vormen een kleinere groep van de uitstroom. Voor deze studenten geldt dat het percentage direct na uitstroom 66% is en 1 jaar later is gestegen tot 75%. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat alleen gekeken wordt naar de studenten die doorstromen naar de arbeidsmarkt. Studenten die terugstromen in het onderwijs, worden in de telling niet meegenomen. Van de groep studenten met een vervolgopleiding heeft een groot deel direct werk: 92%. 1 jaar later is dat nog verder gestegen naar 96%.

CBS Brontabel als csv (1 kB)

Afzenders