Uitgaven OCW aan voortgezet onderwijs

Het ministerie van OCW bekostigt het grootste deel van de onderwijsinstellingen. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is tot 2018 verantwoordelijk voor de bekostiging van het groene onderwijs. De omvang van de OCW-uitgaven staat onder invloed van  factoren zoals verandering van het aantal leerlingen, beleidsintensivering en loon- en prijsontwikkelingen.

Het totale bedrag dat een onderwijsinstelling ontvangt, kan gebruikt worden voor verschillende -deels vastgestelde- doeleinden. 

Alle scholen in het voortgezet onderwijs (vo) die bekostigd worden door de Rijksoverheid ontvangen een budget voor o.a. alle personele en materiële kosten die worden gemaakt: de lumpsum. Vanaf 2015 krijgen scholen aanvullende middelen door het in 2014 bereikte Sectorakkoord. Door  een verhoging van de zogenaamde prestatiebox worden deze middelen beschikbaar gesteld. Dit geld is onder meer bedoeld voor professionalisering van leraren en schoolleiders. 

Naast een overzicht van de totale OCW-uitgaven aan voortgezet onderwijs, zijn onder 'Gerelateerde grafieken'  figuren te vinden over de OCW-uitgaven naar soort, per leerling en de totale ontvangsten.
De gegevens in de grafieken bestrijken de periode 2014-2018. Een langere tijdreeks is te vinden in de brontabel  onder 'download deze grafiek'.

De gegevens in de grafieken bestrijken de periode 2014-2018. Een langere tijdreeks is te vinden in de brontabel onder 'download deze grafiek'.

Uitgaven OCW voortgezet onderwijs: totaal

Uitgaven OCW voortgezet onderwijs: totaal Mln euro
Totaal uitgavenBekostiging
20147315,97158
20157662,67503,2
201679517800,3
20178143,97993
20188707,98527,8

De totale uitgaven van OCW aan het vo bestaan voor een groot deel uit bekostiging.
De bekostiging bestaat onder meer uit de hoofdbekostiging (lumpsum), de prestatiebox en de aanvullende bekostiging zoals voor het leerplusarrangement in het vo ( voor toelichting , zie inleidende tekst hierboven).

De OCW-uitgaven stijgen jaarlijks als gevolg van zaken zoals  de uitgaven aan informatie- en communicatietechnologie, aanvullende vergoedingen voor onderhoud, materiaal en vernieuwing , uitgaven voor gratis schoolboeken en toenemende leerlingaantallen.

Naast de bekostiging zijn er verschillende soorten uitgaven die bijdragen aan het totaal van OCW-uitgaven. Deze zijn te vinden onder 'Gerelateerde grafieken'.

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (204 bytes)
Uitgaven OCW voortgezet onderwijs: uitgaven naar soort (exclusief reguliere bekostiging) Mln euro
SubsidiesOpdrachtenGarantie uitgavenBijdragen aan ZBO's en RWT'sBijdragen aan (inter)nationale organisatiesBijdragen aan agentschappen (DUO)
2014512,567,10,237,1
201557,82,4680,131,2
201651,53,70,264,80,230,3
201754,55590,232,3
201863,83,9057,80,154,5

Deze figuur toont de verschillende uitgaven die naast de bekostiging bijdragen aan het totaal. De bijdrage aan zelfstandige bestuursorganen (ZBO) en rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT) zoals het College voor Toetsen en Examens en de onderwijs ondersteunende instellingen, vormt de grootste component.

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (410 bytes)
Uitgaven OCW voortgezet onderwijs: uitgaven per leerling (lopende prijzen) x 1.000 euro
Uitgaven per vo-leerling in lopende prijzen
20147,7
20158
20168,2
20178,4
20188,7

Gemiddeld genomen zijn in 2018 de OCW-uitgaven per vo-leerling 8.700 euro. Dit bedrag varieert naar gelang de samenstelling van de school. Vooral scholen die praktijkonderwijs (pro), leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) aanbieden, komen gemiddeld hoger uit. Dat komt onder andere doordat er een extra vergoeding is voor lwoo- en pro-leerlingen. In 2013 zijn de uitgaven verhoogd als gevolg van het Nationaal Onderwijsakkoord en de Begrotingsafspraken 2014.

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (134 bytes)
Uitgaven OCW voortgezet onderwijs: uitgaven per leerling (prijspeil 2018) x 1.000 euro
Uitgaven per vo-leerling op prijspeil 2018
20148,1
20158,3
20168,5
20178,6
20188,7

De figuur toont de OCW-uitgaven aan het vo per leerling uitgedrukt in prijzen van het jaar 2018. Ook zo uitgedrukt vertonen deze uitgaven een stijgende lijn. Het bedrag varieert afhankelijk van de samenstelling van de school. Vooral scholen die praktijkonderwijs (pro), leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) aanbieden, komen gemiddeld hoger uit. Dat komt onder andere doordat er een extra vergoeding is voor lwoo- en pro-leerlingen.

Bron: OCW Brontabel als csv (135 bytes)
Ontvangsten OCW voortgezet onderwijs: totaal ontvangsten Mln euro
Totaal ontvangsten
20148,6
20158,8
20167,9
20179,2
201810,3

De totale OCW-ontvangsten voor het voortgezet onderwijs zijn niet stabiel en kunnen sterk van omvang wisselen van jaar op jaar.

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (114 bytes)

Afzenders