Na het reguliere onderwijs

Nederland kent een leerplichtwet. In de leerplichtige periode en de direct daarop volgende jaren, komen de meeste Nederlanders tot het opleidingsniveau op basis waarvan zij de arbeidsmarkt betreden. Na uitstroom uit het reguliere onderwijs, houdt de noodzaak om te ontwikkelen niet op. Veel mensen blijven zich op verschillende manieren ontwikkelen gedurende hun leven. Door te leren tijdens hun werk, of bijvoorbeeld op latere leeftijd toch nog een opleiding te volgen.

Aantal voortijdig schoolverlaters is in Nederland lager dan gemiddeld in Europa

Het percentage voortijdige schoolverlaters is hoger onder jonge mannen dan onder jonge vrouwen, zowel in Nederland als op Europees niveau.

De werkloosheid daalt

De werkloosheid neemt de laatste jaren af, dit geldt voor alle onderwijsniveaus. Het aandeel werklozen is onder laagopgeleiden beduidend groter dan onder hoogopgeleiden. Alleen voor personen met het hoogste onderwijsniveau (minstens een hbo of wo masterdiploma of een doctoraat) ligt de werkloosheid in 2017 lager dan in 2008. Voor alle andere niveaus geldt dat de werkloosheid nog altijd hoger is dan in 2008.

Hbo-gediplomeerden zijn het meest tevreden met aansluiting van opleiding op arbeidsmarkt

Nadat de tevredenheid over de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt onder hbo-gediplomeerden in eerste instantie afnam, is deze sinds 2011 weer gestegen. De tevredenheid over deze aansluiting neemt voor mbo-gediplomeerden nog wel steeds af. Het percentage gediplomeerden dat tevreden is over de aansluiting ligt hoger bij hbo-gediplomeerden dan bij mbo-gediplomeerden. Voor vmbo-gediplomeerden ligt dit percentage het laagst en is het meest constant over de afgelopen jaren.

Het startsalaris is afhankelijk van opleidingsniveau en van arbeidssector

Over het algemeen leidt een hogere opleiding ook tot een beter startsalaris. Het startsalaris is daarbij wel sterk afhankelijk van de arbeidssector.

De Nederlandse beroepsbevolking heeft genoeg kennis en kunde

Nederland scoort bovengemiddeld in de internationale vergelijking van de prestaties van de beroepsbevolking. Het aandeel deelnemers aan Leven Lang Leren is in Nederland groter dan het Europese gemiddelde. Wel is dat percentage onder de werkloze beroepsbevolking in Nederland de laatste 10 jaar afgenomen.

Afzenders