Uitgaven OCW aan primair onderwijs

Het ministerie van OCW bekostigt de onderwijsinstellingen die onder de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de Expertisecentra vallen. De omvang van de OCW-uitgaven wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals de ontwikkeling van het aantal leerlingen, de hoogte van de toegekende loon- en prijsbijstellingen en nieuwbeleid. 

Alle onderwijsinstellingen in het primair onderwijs (po) die worden bekostigd door de Rijksoverheid ontvangen een bedrag voor personele en materiële uitgaven in de vorm van een lumpsumbedrag. Daarnaast ontvangen de onderwijsinstellingen ook een bedrag aan bijzondere bekostiging via de zogenoemde prestatiebox.  De prestatiebox wordt in een bedrag per leerling verstrekt. Deze bijzondere bekostiging is bedoeld voor vier actielijnen uit het Nationaal Onderwijsakkoord:

 1. Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs;
 2. Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering;
 3. Professionele scholen;
 4. Doorgaande ontwikkellijnen.

Naast een overzicht van de totale OCW-uitgaven aan primair onderwijs, zijn onder 'Gerelateerde grafieken' figuren te vinden over de OCW-uitgaven naar uitgavensoort, de OCW-uitgaven per leerling en de totale ontvangsten.

De gegevens in de grafieken bestrijken de periode 2014-2018. Een langere tijdreeks is te vinden in de brontabel  onder 'download deze grafiek'.

Uitgaven OCW primair onderwijs: totaal uitgaven

Uitgaven OCW primair onderwijs: totaal uitgaven Mln euro
Totaal uitgaven poBekostiging
201496759168,1
201510032,89508,2
201610212,59702,8
201710494,89986,3
201811142,510617

Zowel de totale uitgaven als de bekostiging vertonen een stijgende lijn.

De totale uitgaven van OCW voor het po bestaan voor het overgrote deel  uit de bekostiging van onderwijsinstellingen. Onder bekostiging valt:

 • de hoofdbekostiging;
 • de prestatiebox;
 • de aanvullende bekostiging.

Deze worden allen toegekend in de vorm van een lumpsumbedrag.

Overige uitgaven die bijdragen aan de totale uitgaven zijn onder 'Gerelateerde grafieken' naar soort weergegeven.                                                                                                                                                                                

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (215 bytes)
Uitgaven OCW primair onderwijs: uitgaven naar soort Mln euro
SubsidiesOpdrachtenBijdrage agentschappenBijdrage ZBO's en RWT'sBijdrage medeoverheden
201498,86,432,78,3360,7
201595,98,133,925,2361,5
201687,31025,525,4361,5
201788,96,926,220366,5
201887,66,929,734,9366,5

Het overgrote deel van de uitgaven betreft de bekostiging van onderwijsinstellingen. De overige uitgaven bestaan uit:

 • Subsidies en opdrachten;
 • De bijdrage aan agentschappen. Deze bijdrage gaat in zijn geheel naar DUO, de uitvoeringsorganisatie van OCW;
 • De bijdrage aan ZBO’s/RWT’s, welke bestaat uit de uitvoeringskosten van de stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds en het UWV;
 • De bijdrage aan medeoverheden betreft met name de middelen die gemeenten van OCW ontvangen voor het Gemeentelijk OnderwijsAchterstandenbeleid . Hiermee worden onderwijsachterstanden bestreden door onder andere het aanbieden van voorschoolse educatie en schakelklassen. 
 • De bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken bestaat uit de bijdrage van OCW aan de regeling Brede Scholen. 
Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (361 bytes)
Uitgaven OCW primair onderwijs: uitgaven per leerling (lopende prijzen) x €1.000
Uitgaven per po-leerling in lopende prijzen
20146,2
20156,4
20166,6
20176,9
20187,3

De gemiddelde rijksuitgaven per po-leerling ( in lopende prijzen) vertonen een stijging, onder meer door extra investeringen voor nieuw beleid. Tevens is het budget  bijgesteld voor loon- en prijsontwikkelingen.

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (134 bytes)
Uitgaven OCW primair onderwijs: uitgaven per leerling (prijspeil 2018) x €1.000
Uitgaven per po-leerling op prijspeil 2018
20146,4
20156,7
20166,9
20177
20187,3

De figuur toont de OCW-uitgaven per po-leerling uitgedrukt in prijzen van het jaar 2018. Ook zo berekend vertonen de OCW-uitgaven per leerling  een stijgende lijn.

Bron: OCW Brontabel als csv (133 bytes)
Ontvangsten OCW primair onderwijs: totaal ontvangsten Mln euro
Totaal ontvangsten po
201418,2
201517,5
201632,6
201723,4
201876,9

De totale ontvangsten van OCW voor het primair onderwijs zijn niet stabiel en kunnen van jaar tot jaar erg in omvang verschillen. Ontvangsten ontstaan onder andere door terugbetalingen of door afrekeningen van eerder door OCW uitgekeerde bedragen.

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (121 bytes)

Afzenders