Personeel primair onderwijs

Er zijn diverse gegevens over het personeel in het primair onderwijs (po) bekend zoals de personeelssterkte, de leeftijdsverdeling van leraren, de functiemix (verdeling van leraren naar salarisschaal), vacatures, arbeidsmarktprognoses en de uitval van startende leraren.

Personeelsomvang po groeit met 6,1 duizend fte in twee jaar tijd

Tussen oktober 2017 en oktober 2019 is de totale personeelsomvang in het primair onderwijs (per saldo) met 6,1 duizend fte toegenomen. Deze toename deed zich vooral voor onder het onderwijsondersteunend personeel (+5,0 duizend fte), het onderwijsgevend personeel (leraren) steeg met 1,4 duizend fte.

Tekorten verwacht

Onder de nu bekende omstandigheden zijn er de komende jaren meer leraren nodig zijn om aan de vraag te voldoen dan er gevonden kunnen worden.

Geraamd wordt een tekort van bijna 2.000 fte aan leraren en directeuren in 2024 bovenop de huidige situate bij ongewijzigde omstandigheden. De tekorten zijn het hoogst in de grote steden. De komende jaren zullen wat dit betreft de verschillen tussen regio’s toenemen.

Meer weten?

Onder 'Zie ook' zijn sectoroverstijgende personeelsgegevens te vinden. Detailgegevens zijn beschikbaar als open data via de website van DUO (bijvoorbeeld per bestuur of instelling): https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/.

Afzenders