Personeel primair onderwijs

Er zijn diverse gegevens over het personeel in het primair onderwijs (po) bekend zoals de werkgelegenheid, de lerarenopleiding (pabo) en de leeftijdsverdeling van docenten.

Werkgelegenheid vrijwel gelijk

De werkgelegenheid in het primair onderwijs (po) is dit jaar vrijwel onveranderd.

Tekorten verwacht

Onder de nu bekende omstandigheden zijn er  de komende jaren meer leraren nodig zijn  om aan de vraag te voldoen dan er gevonden kunnen worden.

Geraamd wordt een tekort van  ruim 4.000 fte aan leraren en directeuren in 2020 bij ongewijzigde omstandigheden. De tekorten zijn het hoogst in de grote steden.  De komende  jaren zullen wat dit betreft de verschillen tussen regio’s  toenemen.

Meer weten?

Onder 'Zie ook' zijn sectoroverstijgende personeelsgegevens te vinden.

Afzenders