Schooladvies en heroverweging schooladvies

In leerjaar 8 geeft de basisschool advies over het voortgezet onderwijs (vo) dat bij een leerling past. De school kijkt voor het schooladvies onder andere naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool.

In 2015 waren basisscholen voor het eerst verplicht om leerlingen vóór 1 maart een schooladvies te geven. In april/mei heeft het merendeel van de leerlingen daarnaast een eindtoets gemaakt. Voor de leerlingen die op de eindtoets hoger scoorden dan hun oorspronkelijke advies, kon de basisschool in 2015 voor het eerst het schooladvies heroverwegen (naar boven bijstellen). Voor leerlingen die lager scoorden dan hun schooladvies, mag de school het advies niet aanpassen.

Het schooladvies kan bestaan uit een onderwijssoort, bijvoorbeeld havo, maar kan ook samengesteld zijn uit meerdere onderwijssoorten, bijvoorbeeld havo + vwo. Hieronder staat de verdeling van de definitieve schooladviezen (oorspronkelijk advies óf herzien advies) van de afgelopen 5 jaar. In de gerelateerde grafieken staat de verdeling van het definitief advies naar de sociaaleconomische positie van de leerlingen (alleen voor het meeste recente beschikbare jaar).

Daaronder wordt het advies uit de eindtoetsen vergeleken met het advies dat door de leraren gegeven werd. Vervolgens is de positie van leerlingen in het derde leerjaar van het vo te zien, vergeleken met het oorspronkelijke schooladvies dat ze ontvingen. Tot slot wordt het oordeel van leerlingen weergegeven over de begeleiding die ze hebben gekregen bij de overgang van de basisschool naar het vo.

Schooladviezen

Schooladviezen In procenten
2014-20152015-20162016-20172017-20182018-2019
vso0,08%0,10%0,11%0,10%0,10%
pro0,78%0,92%0,80%1,10%1,18%
vmbo-b7,67%6,96%6,09%6,00%6,50%
vmbo-b + vmbo-k2,48%2,85%3,41%3,50%3,92%
vmbo-k11,37%10,60%9,24%9,20%9,99%
vmbo-k + vmbo-(g)t1,85%2,45%3,33%3,60%4,47%
vmbo-(g)t22,46%20,75%18,36%17,70%18,09%
vmbo-(g)t + havo5,35%6,63%8,48%8,80%9,35%
havo22,11%20,50%18,82%18,60%17,29%
havo + vwo6,11%7,59%9,84%10,10%10,02%
vwo19,75%20,64%21,51%21,30%19,09%

In schooljaar 2018-2019 is de verdeling over de verschillende schooladviezen ongeveer gelijk gebleven vergeleken met eerdere schooljaren. In verhouding is het aantal dubbele adviezen net als vorig schooljaar toegenomen. 

DUO 1 cijfer PO 2011-2018 Brontabel als csv (755 bytes)
Definitief schooladvies naar hoogste opleidingsniveau van de ouders 2017/2018 (in procenten)
vsoprovmbo-bvmbo-b + vmbo-kvmbo-kvmbo-k + vmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)t + havohavohavo + vwovwo
Max. mbo-entreeopleiding..1571552081367
Mbo niveau 2-4, havo, vwo..85135221017811
Hbo- of wo-bachelor..32631810221225
Hbo- of wo-master, doctor....31107201442

Kinderen van hoogopgeleide ouders krijgen vaker een vwo-schooladvies van de leerkracht, dan kinderen van laagopgeleide ouders. Dit geldt voor zowel de havo/vwo- als de vwo-adviezen. Ook de scores op de Centrale Eindtoets zijn hoger naarmate de ouders hoger opgeleid zijn. Voor het gemengde advies vmbo-g(t)/havo zijn de verschillen naar opleidingsniveau van de ouders relatief klein. 

CBS Brontabel als csv (313 bytes)
Definitief schooladvies naar huishoudensinkomen 2017/2018 (in procenten)
vsoprovmbo-bvmbo-b + vmbo-kvmbo-kvmbo-k + vmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)t + havohavohavo + vwovwo
Laagste tertiel0211613519916812
Middelste tertiel0164104209191018
Hoogste tertiel002252158211332

In de figuur is het huishoudensinkomen van de kinderen ingedeeld naar de drie groepen (tertielen) gebaseerd op alle huishoudens in Nederland met een inkomen.
Kinderen uit huishoudens met een hoger inkomen krijgen vaker een vwo-schooladvies, dan kinderen uit huishoudens met een lager inkomen. Dit geldt voor zowel de havo- als de havo/vwo-adviezen. Ook de scores op de Centrale Eindtoets zijn hoger naarmate het besteedbaar huishoudensinkomen hoger is.

CBS Brontabel als csv (239 bytes)
Definitief schooladvies naar migratieachtergrond 2017/2018 (in procenten)
vsoprovmbo-bvmbo-b + vmbo-kvmbo-kvmbo-k + vmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)t + havohavohavo + vwovwo
Nederlandse achtergrond015394189191022
Marokkaanse migratieachtergrond.2106124191016911
Turkse migratieachtergrond.31271352091489
Surinaamse migratieachtergrond.296114171017915

Deze figuur laat de verdeling van de schooladviezen zien naar migratieachtergrond. De migratieachtergrond van het kind is bepaald op basis van het geboorteland van kind en ouders volgens de definitie van het CBS. Bij alledrie de getoonde groepen met een niet-westerse migratieachtergrond komen de adviezen vmbo-b, vmbo-b/k en vmbo-k vaker voor en de adviezen voor havo en vwo minder vaak dan in de groep met een Nederlandse migratieachtergrond. Grote verschillen in het voorkomen van gemengde adviezen zijn er niet.

CBS Brontabel als csv (331 bytes)

Eindtoetsadviezen vergeleken met oorspronkelijke schooladviezen

Eindtoetsadviezen vergeleken met oorspronkelijke schooladviezen
2015-20162016-20172017-20182018-2019
Toetsadvies is ten minste een hele schoolsoort lager dan het schooladvies14%14%15%9%
Toetsadvies is een halve schoolsoort lager dan het schooladvies16%16%16%23%
Toetsadvies is gelijk aan het schooladvies36%37%35%26%
Toetsadvies is een halve schoolsoort hoger dan het schooladvies19%19%19%28%
Toetsadvies is ten minste een hele schoolsoort hoger dan het schooladvies15%14%14%14%

Voor de leerlingen die op de eindtoets hoger scoren dan hun oorspronkelijke advies, kan de basisschool het schooladvies heroverwegen (naar boven bijstellen). In schooljaar 2018-2019 kwam 42% van de leerlingen in aanmerking voor een heroverweging. Deze leerlingen hadden een toetsadvies dat een halve schoolsoort hoger (28%) of ten minste een hele schoolsoort hoger (14%) lag dan het oorspronkelijke schooladvies. 

Voor leerlingen die op de eindtoets lager scoren dan hun schooladvies (31%), mag de school het advies niet aanpassen.

DUO: 1 cijfer PO 2016-2019 Brontabel als csv (445 bytes)

Positie in derde leerjaar vo van leerlingen per schooladvies

Positie in derde leerjaar vo van leerlingen per schooladvies
vso/probrug 1/2brug3vmbo3 bvmbo3 kvmbo3 gthavo3vwo3vmbo4havo/vwo 4mbouitstroom
vso/pro72%5%0%16%4%1%1%0%0%0%0%2%
vmbo b5%5%0%61%23%4%0%0%0%0%0%1%
vmbo b/k2%4%0%36%47%11%0%0%0%0%0%1%
vmbo b/gt3%5%0%33%33%23%2%0%0%0%0%1%
vmbo k1%4%0%19%57%18%0%0%0%0%0%1%
vmbo k/gt1%3%0%9%43%41%2%0%0%0%0%1%
vmbo gt1%5%1%3%16%64%9%0%0%0%0%1%
vmbo gt/havo1%5%3%1%6%50%31%3%0%0%0%1%
overig vmbo/havo/vwo1%6%4%3%8%39%29%9%0%0%0%1%
havo1%6%6%0%1%20%50%15%0%0%0%0%
havo/vwo0%5%4%0%1%9%39%41%0%0%0%0%
vwo0%4%4%0%0%1%11%79%0%0%0%0%

Het schooladvies van de basisschool komt voor het merendeel overeen met het niveau waarop leerlingen in het derde jaar van het voortgezet onderwijs (vo) onderwijs volgen. Van de leerlingen met een vwo-advies bevindt 79% zich in het derde leerjaar op vwo-niveau. Voor het vso/pro is dit 72%.

Bij gemengde adviezen volgt over het algemeen uiteindelijk een bijna even grote groep het ene als het andere geadviseerde schoolniveau. Van leerlingen met een havo/vwo-advies bevindt 39% zich op havo-niveau en 41% op vwo-niveau. Een vergelijkbare verdeling is te zien bij een vmbo k/gt-advies. Een vmbo gt/havo-advies loopt het meest uiteen, namelijk 50% op vmbo gt-niveau en 31% op havo-niveau.

DUO Brontabel als csv (675 bytes)

Percentage leerlingen dat aangeeft goed te zijn begeleid in keuze voor voortgezet onderwijs

Percentage leerlingen dat aangeeft goed te zijn begeleid in keuze voor voortgezet onderwijs
percentage
201071%
201273%
201471%

Ruim twee-derde van de leerlingen in de brugklas is tevreden over de begeleiding die ze hebben gekregen bij de overgang van het primair onderwijs naar de brugklas in het voortgezet onderwijs. Dit aandeel is de afgelopen jaren stabiel.

Bron: LAKS Brontabel als csv (43 bytes)

Afzenders