Eindtoets in het basisonderwijs

Vanaf schooljaar 2014/2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. Deze toets is bedoeld als tweede (objectieve) gegeven naast het schooladvies van de leraar, over het soort onderwijs dat de leerling na de basisschool kan volgen. Als het niveau van een leerling volgens de toets hoger ligt dan uit het schooladvies blijkt, moet de school het advies heroverwegen. De school kan dan besluiten het advies aan te passen of, beredeneerd, niet aan te passen.

De eerste figuur geeft een overzicht van alle toegestane eindtoetsen; gebruik en gemiddeld behaalde score.

De tweede figuur (incl. gerelateerde grafieken) geeft inzicht in de samenhang van de gemiddelde eindscore met enkele achtergrondkenmerken (migratieachtergrond, opleidingsniveau ouders, gezinsinkomen). Deze gegevens hebben alleen betrekking op de meest gebruikte eindtoets; de Centrale Eindtoets (CITO).

Uitslagen eindtoets

In schooljaar 2016/2017 zijn zes verschillende eindtoetsen toegestaan door het ministerie van OCW: de Centrale Eindtoets (Cito in opdracht van het College voor Toetsen en Examens), de IEP Eindtoets (Bureau ICE), ROUTE8 (A-VISION), AMN Eindtoets (AMN), Dia-Eindtoets (Diataal BV) en de CESAN Eindtoets (SM&C bv). In de tabel is het aantal leerlingen weergegeven dat de toets heeft gemaakt met de gemiddelde score en het advies dat hoort bij de gemiddelde score. Daarnaast is ook te vinden hoeveel scholen een bepaalde toets heeft afgenomen. 

Eindtoetsen schooljaar 2016/2017 in het reguliere basisonderwijs

Eindtoetsen schooljaar 2016/2017 in het reguliere basisonderwijs
EindtoetsAantal leerlingen met een uitslag op de eindtoetsAantal scholen dat zich met de eindtoets heeft verantwoordGemiddelde score*Advies bij gemiddelde score
Centrale Eindtoets116.7234150535,6Vmbo gtl-havo
IEP Eindtoets42.444164580,6Vmbo gtl-havo
ROUTE 815.583609206,5Vmbo gtl-havo
AMN Eindtoets52928490,9Havo
Dia-Eindtoets39016362,1Vmbo gtl-havo
CESAN Eindtoets14410167,2Havo

* Iedere eindtoets heeft een eigen scorebereik.

DUO: 1 cijferbestanden PO 2017 Brontabel als csv (415 bytes)

Uitslagen Centrale Eindtoets naar achtergrondkenmerken

De figuur hieronder geeft de gemiddelde totaalscore voor de Centrale Eindtoets weer voor jongens en meisjes van verschillende migratieachtergronden. Onder het kopje ‘Gerelateerde grafieken’ wordt de gemiddelde totaalscore voor de Centrale Eindtoets naar sociaaleconomische positie van de ouders (opleidingsniveau en huishoudinkomen) weergegeven.

Onder ‘Zie ook’ staat een verwijzing naar de website van de Centrale Eindtoets.

De totaalscore voor de Centrale Eindtoets is een getal op een schaal van 501 tot en met 550. Aan de score wordt een schooltype-advies gekoppeld, dat ieder jaar licht kan verschillen. Voor de Centrale Eindtoets voor schooljaar 2015/2016 tot en met 2017/2018 was de indeling als volgt:

501-518   vmbo basisberoepsgerichte leerweg
519-525   vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
526-528   vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
529-532   vmbo gemengde/theoretische leerweg
533-536   vmbo gemengde/theoretische leerweg en havo
537-539   havo
540-544   havo/vwo
545-550   vwo

Gemiddelde totaalscore op de Centrale Eindtoets

Gemiddelde totaalscore op de Centrale Eindtoets Naar migratieachtergrond, 2017/2018
JongensMeisjes
Nederlandse achtergrond536536
Overig westerse migratieachtergrond536536
Turkse migratieachtergrond531531
Marokkaanse migratieachtergrond531531
Surinaamse migratieachtergrond532533
Antilliaanse migratieachtergrond531531
Overig niet-westerse migratieachtergrond535535

Leerlingen met een Nederlandse achtergrond en met een westerse migratieachtergrond behalen gemiddeld betere resultaten op de Centrale Eindtoets dan leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond. Van de vier grootste groepen met een niet-westerse migratieachtergrond behalen leerlingen met een Surinaamse migratieachtergrond de beste resultaten. Meisjes en jongens scoren over het algemeen even goed. Van de leerlingen met een Surinaamse migratieachtergrond behalen de meisjes een hoger gemiddelde dan de jongens.

Cito - CBS Brontabel als csv (305 bytes)
Gemiddelde totaalscore Centrale Eindtoets naar hoogste opleidingsniveau van de ouders
2016-2017
max. mbo 1530
mbo 2-4, havo, vwo533
hbo-of wo-bachelor537
hbo- of wo-master, doctor541

De score op de Centale Eindtoets is hoger naarmate de ouders van leerlingen in groep 8 hoger zijn opgeleid. In het schooljaar 2016/'17 is het verschil tussen de groep kinderen met de hoogst opgeleide ouders en de groep met de laagst opgeleide ouders 11 punten. Een jaar eerder was het verschil eveneens 11 punten. Dit verschil komt ongeveer overeen met het verschil tussen een gemiddeld vmbo-gt en een havo-advies.

Cito - CBS Brontabel als csv (107 bytes)
Ontwikkeling gemiddelde totaalscore Centrale Eindtoets naar hoogste opleidingsniveau van de ouders
2010- 20112011 - 20122012 - 20132013 - 20142014 - 20152015 - 20162016 - 2017
Basisonderwijs, vmbo, avo onderbouw, mbo 1530531530529530529530
Havo, vwo, mbo535535534534534533533
Hbo-, wo-bachelor538539538538538537537
Hbo-, wo-master, doctor542541541541541540541

De afgelopen 8 jaren variëren de gemiddelde eindscores van kinderen per opleidingsniveau van de ouders maar heel weinig. De afgelopen twee jaar ligt de gemiddelde eindscore voor kinderen met ouders die als hoogste opleiding 'havo, vwo, mbo' of 'hbo-, wo-bachelor' hebben een punt lager dan in de 3 jaren ervoor. In 2016/'17 was de score voor kinderen met ouders die als hoogste opleiding 'hbo-, wo-master, doctor' hadden hetzelfde als in de jaren 2011/'12 tot en met 2014/'15. Voor kinderen met ouders die als hoogte opleiding 'basisonderwijs, vmbo, avo onderbouw, mbo1' hebben fluctueert de gemiddelde score rond 530.

Cito - CBS Brontabel als csv (301 bytes)
Gemiddelde totaalscore Centrale Eindtoets naar huishoudensinkomen van ouders
2016 - 2017
laagste tertiel532
middelste tertiel535
hoogste tertiel538

De score op de Centrale Eindtoets in groep 8 is hoger naarmate het huishoudensinkomen hoger is. In de figuur zijn de huishoudens in drie groepen verdeeld naar hoogte van het huishoudensinkomen van de gehele bevolking (tertielen). Bij de groep met het hoogste huishoudensinkomen (hoogste tertiel) is de gemiddelde totaalscore op de Centrale Eindtoets 6 punten hoger dan in het laagste tertiel.

Cito - CBS Brontabel als csv (79 bytes)
Ontwikkeling gemiddelde totaalscore Centrale Eindtoets naar huishoudensinkomen 2010 - 2016
2010 - 20112011 - 20122012 - 20132013 - 20142014 - 20152015 - 20162016 - 2017
Laagste tertiel533533532532532531532
Middelste tertiel535535535534535534535
Hoogste tertiel539539538538538538538

In de figuur zijn de huishoudens in drie groepen verdeeld naar hoogte van het huishoudensinkomen (tertielen). De score op de Centrale Eindtoets in groep 8 is hoger naarmate het huishoudensinkomen hoger is. Het verschil over de jaren ligt steeds rond de 6 punten.

Cito - CBS Brontabel als csv (223 bytes)

Afzenders