Schematische weergave Nederlands onderwijsstelsel

Het Nederlands onderwijsstelsel heeft verschillende schooltypen voor deelnemers van verschillende leeftijden en met een verschillend leervermogen.

Voorschoolse educatie

Voor peuters met (risico op) een onderwijsachterstand bestaat in Nederland de voorschoolse educatie (ve). Peuters van 2,5 tot 4 jaar krijgen hier spelenderwijs een stimulerend aanbod om hun achterstand te voorkomen of te verkleinen, zodat ze een goede start maken in het basisonderwijs. In groep 1 en 2 van de basisschool kunnen deze kinderen vervolgens vroegschoolse educatie krijgen, gericht op een goede start in groep 3.

Basis- en speciaal onderwijs

Vanaf het vierde levensjaar gaan de meeste kinderen naar de basisschool (bao), die uit 8 leerjaren bestaat. Het speciaal basisonderwijs (sbao) en het speciaal onderwijs (so) is gericht op leerlingen die specialistische ondersteuning nodig hebben.

Voortgezet onderwijs

De gemiddelde leeftijd waarop kinderen naar het voortgezet onderwijs (vo) gaan, is 12 jaar. Het voortgezet onderwijs bestaat uit vier verschillende niveaus: het praktijkonderwijs (pro), het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo).

Na het sbao stromen de meeste leerlingen door naar het vmbo en het pro. Vanuit het so gaan veel leerlingen naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of het pro.

Middelbaar beroepsonderwijs

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn 4 kwalificatieniveaus: entreeopleiding (niveau 1), basisberoepsopleiding (niveau 2), vakopleiding (niveau 3) en middenkader- en specialistenopleiding (niveau 4).

Een mbo-student kan kiezen voor een beroepsopleidende leerweg (bol) en een beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Bij bbl ligt de nadruk meer op de praktijk (minimaal 60% van totale studieduur vindt plaats in de praktijk).

Hoger beroepsonderwijs

Het hoger beroepsonderwijs (hbo) leidt over het algemeen op tot een bachelorgraad. Daarnaast zijn er kortere programma's die opleiden tot een associate degree. Ook kunnen hogescholen een masteropleiding aanbieden.

Wetenschappelijk onderwijs

Universiteiten (wo) bieden opleidingen die leiden tot een bachelorgraad of een mastergraad.

Afzenders