Landelijke vsv cijfers

Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) neemt al jaren af. Jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten worden vsv'ers genoemd. Op deze pagina worden de nieuwe vsv'ers getoond die binnen een schooljaar ontstaan, dit betreft de landelijke vsv cijfers. Hieronder wordt het aantal en het vsv percentage weergegeven. Naast het meerjarenoverzicht, wat goed de ontwikkeling van het aantal en percentage vsv zichtbaar maakt, worden voor het meest recente jaar de  vsv cijfers naar onderwijs-, diploma- en persoonskenmerken getoond. Tevens worden de vsv-cijfers naar verdacht van misdrijf getoond.

De vsv-aantallen van 2016-2017 zijn nagenoeg vergelijkbaar met die van de voorgaande jaren. Vanaf 2016-2017 wordt voortaan voor de berekening van de vsv-cijfers - als gevolg van een kwaliteitsslag- gebruik gemaakt van een volledig geautomatiseerde bestandskoppeling in ons datawarehouse. Dit heeft geleid tot een opwaartse correctie van het landelijk aantal met zo’n 570.  Door deze verschillende rekenmethodes is een één-op-één vergelijking van de cijfers over 2016-2017 met eerdere jaren niet geheel mogelijk.

Aantal vsv’ers door de jaren heen
Aantal vsv
2010-1139115
2011-1236560
2012-1327760
2013-1425622
2014-1524451
2015-1622953
2016-1723744

In deze figuur is de ontwikkeling in het aantal vsv'ers door de jaren heen zichtbaar. De grote daling tussen 2011-2012 en 2012-2013 komt deels door een verbeterde meetmethode. De daling van het aantal vsv'ers zette tot en met 2015-2016 door. In 2016-2017 is voor het eerst weer een lichte stijging te zien.

DUO Brontabel als csv (118 bytes)
Percentage vsv door de jaren heen
vsv %
2010-112,97%
2011-122,76%
2012-132,09%
2013-141,94%
2014-151,81%
2015-161,70%
2016-171,75%

In deze figuur is de ontwikkeling in het vsv percentage door de jaren heen zichtbaar. De grote daling tussen 2011-2012 en 2012-2013 komt deels door een verbeterde meetmethode. De daling van het vsv-percentage zette tot en met 2015-2016 door. In 2016-2017 is voor het eerst weer een lichte stijging te zien.

Brontabel als csv (113 bytes)
Vsv naar type onderwijs
vsv %
vo19%
mbo78%
vavo3%

In deze figuur staat het totaal aantal vsv'ers naar type onderwijs waar zij uitgevallen zijn. Meer dan driekwart van de vsv'ers ontstaat in het mbo.

Brontabel als csv (34 bytes)
Vsv naar diploma kenmerk
vsv %
vsv met vmbo-diploma65%
vsv met mbo1 diploma9%
vsv zonder diploma26%

In deze figuur staat het totaal aantal vsv'ers naar hoogst behaald diploma op het moment van vsv. Bijna tweederde van de vsv'ers heeft als hoogste diploma een vmbo-diploma.

DUO Brontabel als csv (83 bytes)
Vsv'ers naar leeftijd
vsv %
13 of jonger0,10%
140,10%
150,10%
160,30%
170,80%
185,00%
195,20%
204,80%
214,80%
224,70%
18-0,30%
18+5,00%

In deze figuur staat het vsv-percentage per leeftijdsgroep. Het vsv-percentage van de jongeren onder de 18 is laag, onder de 1%.
De jongeren van 18 jaar en ouder zijn veel vaker vsv, gemiddeld zo'n 4,9%.

DUO Brontabel als csv (143 bytes)
Vsv naar geslacht
vsv %
man2,20%
vrouw1,30%

In deze figuur is het vsv-percentage naar geslacht te zien. Het vsv-percentage van de mannen is bijna tweemaal zo hoog als die bij de vrouwen.

DUO Brontabel als csv (32 bytes)
Ontwikkeling van het percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters naar verdacht van misdrijf in %
percentage vsv'ers, wel verdachtpercentage vsv'ers, niet verdachttotaal percentage vsv'ers
200814,5%2,7%3,3%
200914,8%2,7%3,3%
201015,2%2,6%3,2%
201115,1%2,5%3,0%
201213,1%2,0%2,4%
201313,5%1,8%2,2%

In bovenstaande grafiek wordt het percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters naar verdacht van misdrijf weergegeven.

Onder leerlingen die verdacht zijn geweest van een misdrijf, ligt het percentage voortijdig schoolverlaters beduidend hoger dan onder leerlingen die hier niet van verdacht zijn geweest. Het percentage voortijdig schoolverlaters is de afgelopen jaren gedaald van iets boven de 3% naar iets boven de 2%. Ook het percentage voortijdig schoolverlaters dat verdacht is geweest van een misdrijf is in de afgelopen 5 jaar gedaald, maar niet zo hard. Bij de voortijdig schoolverlaters die niet verdacht zijn geweest van een misdrijf, is die daling wel terug te zien.

CBS Brontabel als csv (227 bytes)

Zie ook

Afzenders