Uitgaven OCW aan middelbaar beroepsonderwijs

Alle scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) die bekostigd worden door de Rijksoverheid ontvangen een budget voor alle personele en materiële kosten die zij maken: de lumpsum.

Voor het middelbaar beroepsonderwijs zijn kwaliteitsafspraken gemaakt.  De mbo-instellingen krijgen extra middelen voor het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs van de instelling, in het bijzonder voor (onder andere) professionalisering, terugdringen van voortijdig schoolverlaten, bevorderen van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en verbeteren van studiewaarde.

Het ministerie van OCW bekostigt het grootste deel van de onderwijsinstellingen in het mbo. Het ministerie van EZ (Economische Zaken) is tot en met 2017 verantwoordelijk voor de bekostiging van het groene onderwijs. De omvang van de OCW-uitgaven staat onder invloed van verschillende factoren, zoals beleidsintensiveringen, ombuigingen en loon- en prijsontwikkelingen.

Gestart wordt met een overzicht van de totale OCW-uitgaven aan middelbaar beroepsonderwijs.
Onder 'Gerelateerde grafieken' zijn meer figuren te vinden over de OCW-uitgaven aan het mbo.

De gegevens in de grafieken bestrijken de periode 2014-2018. Een langere tijdreeks is te vinden in de brontabel onden 'download deze grafiek'.

Uitgaven OCW aan mbo: totaal uitgaven

Uitgaven OCW aan mbo: totaal uitgaven Mln euro
Totaal uitgavenBekostiging
201437573404,3
20154065,93686,7
20164118,23704,1
20174209,23786,8
20184601,94151,1

In deze grafiek zijn de totale uitgaven voor het mbo vanuit OCW en het bekostigingsdeel van OCW (veruit de grootste uitgavenpost) opgenomen. De bedragen zijn uitgedrukt in werkelijke bedragen van het betreffende jaar (lopende prijzen).

Onder de bekostiging valt de hoofdbekostiging (lumpsum), de kwaliteitsafspraken en de aanvullende bekostiging (onder meer voor schoolmaatschappelijk werk). De stijging in de totale uitgaven vanaf 2014 wordt voor een groot deel veroorzaakt door invoering van de Subsidieregeling Praktijkleren vanaf dat jaar.
De uitgaven (excl. de bekostiging) die bijdragen aan het totaal zijn te vinden in de grafiek 'Uitgaven OCW naar soort'.

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (208 bytes)
Uitgaven OCW aan mbo: uitgaven naar soort, exclusief bekostiging Mln euro
SubsidiesOpdrachtenBijdragen ZBO's en RWT'sBijdrage medeoverhedenBijdrage begrotingsfonds en sociaal fondsApparaatskosten (DUO en RVO)
2014238,66,6034,553,919,1
201522917,420,890,8021,2
2016254,311,64114,5029,8
2017235,315,651,995,3024,3
2018246,48,654,9119,821,1

Opvallend is de sterke stijging van uitgaven aan subsidies vanaf 2014. Dit heeft met name te maken met de invoering van de Subsidieregeling praktijkleren. Deze stimuleert werkgevers om praktijkleerplaatsen aan te bieden. De subsidieregeling is in de plaats gekomen van een belastingmaatregel voor werkgevers: de Afdrachtskorting Onderwijs.

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (465 bytes)
Uitgaven OCW aan mbo: uitgaven per student (lopende prijzen) x 1.000 euro
Uitgaven per mbo-student in lopende prijzen
20147,4
20158,1
20168
20178,1
20188,2

Vanaf 2016 stegen de gemiddelde uitgaven per mbo-student (in werkelijk uitgegeven bedragen) licht. 

Bron:Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (132 bytes)
Uitgaven OCW aan mbo: uitgaven per student (prijspeil 2018) x 1.000 euro
Uitgaven per mbo student op prijspeil 2018
20147,8
20158,4
20168,3
20178,3
20188,2

Gerekend in prijzen van 2018 daalden de gemiddelde uitgaven per mbo-student licht vanaf 2015.

Bron: OCW Brontabel als csv (135 bytes)
Ontvangsten OCW mbo: totaal ontvangsten Mln euro
Totaal ontvangsten (incl. technocentra)
20148
201510,9
20163,3
20172,8
20186,7

De figuur toont de ontvangsten voor het mbo.
De totale ontvangsten van OCW voor het mbo zijn niet stabiel en kunnen van jaar op jaar erg van omvang wisselen. Ontvangsten ontstaan onder andere door afrekeningen die betrekking hadden op subsidies en regelingen.

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (135 bytes)

Afzenders