Instroom in het middelbaar beroepsonderwijs

De deelnemers die jaarlijks nieuw instromen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgen a) voor het eerst onderwijs in het mbo en hebben b) nog niet eerder een mbo-diploma behaald.

De eerste figuur geeft een overzicht van het aantal deelnemers dat nieuw instroomt over een reeks van jaren. De tweede figuur geeft de maatschappelijke positie van de deelnemers een jaar voordat ze instroomden in het mbo. De derde figuur toont het behaalde niveau in het voortgezet onderwijs van directe mbo-instromers en onder 'Gerelateerde grafieken' het succes van eerstejaars.

Onder 'Zie ook' is een analyse te vinden over indirecte instromers in het mbo, dit zijn nieuwe deelnemers die in het jaar daarvoor nog niet ingeschreven stonden in het reguliere onderwijs.

Aantal nieuwe instromers in het mbo x 1.000
jaarinstroom mbo
2009157,8
2010146,5
2011140,3
2012136,2
2013123,0
2014120,4
2015121,1
2016127,5

De instroom in het mbo nam over de jaren af. In 2015 is er sprake van een lichte stijging, voor 2016 is de stijging aanzienlijk groter. In 2009-2010 stroomden nog bijna 160.000 nieuwe deelnemers in het mbo. In 2016-2017 was dit nog maar 127.000. Een deel van de daling is toe te schrijven aan de afname van het aantal jongeren in de bevolking. Een ander deel van de daling komt door verbetering van de informatie. In 2005 werd het onderwijsnummer in het mbo ingevoerd. Vanaf dat jaar is van de instromers bekend geworden of zij in de voorafgaande jaren al in het mbo stonden ingeschreven of al eerder een mbo-diploma behaalden.

CBS Brontabel als csv (115 bytes)
Maatschappelijke positie een jaar voor instroom in het mbo In procenten, 2016-2017
Maatschappelijke positie 1 jaar voor instroomPercentage
vmbo-bk38
vmbo-gt36,5
havo of vwo4,9
overig onderwijs5,6
werkend en of uitkering9,8
onbekend5,2

De meeste deelnemers die in 2016-2017 nieuw instroomden in het mbo volgden het jaar daarvoor onderwijs. Zij volgden vooral vmbo. Ruim 36% van de totale instroom is afkomstig uit de gemengde of theoretische leerweg (vmbo-gt) en 38% uit de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-bk). Bijna 10% van de instromers werkte of had een uitkering in het jaar voorafgaand aan de instroom in het mbo.

CBS Brontabel als csv (166 bytes)
Percentage instromende mbo-studenten (bol-vt) naar vo-vooropleiding Per niveau, directe instroom uit vo, 2017
vmbo ongediplomeerdvmbo bbvmbo kvmbo gthavo en vwo (on)gediplomeerd
niveau 199%0%0%0%0%
niveau 210%76%9%4%0%
niveau 32%3%68%24%2%
niveau 41%0%22%69%8%

Het merendeel van de leerlingen stroomt in op een mbo-niveau dat aansluit op hun behaald niveau in het voortgezet onderwijs.

DUO Brontabel als csv (181 bytes)
Percentage succesvolle eerstejaars in het mbo na 1 jaar per niveau
niveau 1niveau 2niveau 3niveau 4totaal
2010-1176,40%80,60%79,30%82,70%80,60%
2011-1274,20%81,20%80,40%82,40%80,80%
2012-1377,00%82,20%82,40%85,10%82,90%
2013-1478,10%82,60%83,80%85,80%83,80%
2014-1579,30%83,20%84,50%86,00%84,50%
2015-1679,20%83,60%83,80%86,00%84,50%

Van de instromers in 2015 heeft 84,5 procent op 1 oktober 2016 in dezelfde instelling een diploma behaald of is nog in opleiding. Het percentage uitvallers in het eerste jaar is daarmee 15,5 procent. Het succes van eerstejaars is in 2016 gelijk gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

MBO-raad Brontabel als csv (309 bytes)

Afzenders