Prognose aantal studenten mbo

Jaarlijks maakt het Ministerie van OCW een prognose van het aantal leerlingen en studenten in het bekostigde onderwijs. Op basis hiervan is de verwachte ontwikkeling zichtbaar gemaakt. Onderstaand is de verwachting van het aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs te vinden apart naar niveau van het onderwijs.
Onder 'gerelateerde grafieken' vindt u de uitsplitsing naar leerweg en sector.

De ramingen zijn tot stand gekomen en vastgesteld vóór de uitbraak van COVID-19 in Nederland en de daaropvolgende maatregelen. Er is dus ook geen rekening gehouden met de mogelijke effecten daarvan op de onderwijsdeelname.

Prognose studenten in het middelbaar beroepsonderwijs, naar niveau

Prognose studenten in het middelbaar beroepsonderwijs, naar niveau Aantal x1.000
EntreeNiveau 2Niveau 3Niveau 4
2020-2115,980,2118286,1
2021-2216,476,1115,2288,2
2022-2316,872,2112288,2
2023-241769,1109,1286,9
2024-2517,466,7106,4286,6
2025-2617,665,5105286,5

Het geraamde aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs in schooljaar 2020-'21 is 500,2 (x 1.000). De verwachting is dat het aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs de komende jaren zal dalen. Het verwachte aantal studenten op niveau 2 zal de komende jaren relatief het sterkst dalen. Het aantal studenten op niveau 4 zal naar verwachting hetzelfde blijven.
De daling van de komende jaren hangt vooral samen met de samenstelling van het vmbo (minder basis en kader t.o.v. gemengd en theoretisch) en de afname van bbl.
In het Bestuursakkoord MBO is met de sector afgesproken dat alle instellingen zich rekenschap geven van de toekomstige daling van de studentenaantallen in relatie tot de concentratie en spreiding van het opleidingenaanbod over Nederland en de doelmatigheid daarvan.

Bron: OCW, Referentieraming 2020 Brontabel als csv (259 bytes)
Prognose studenten in het middelbaar beroepsonderwijs, naar leerweg Aantal x1.000
bolbbl
2020-21363,4136,8
2021-22365,3130,5
2022-23366,1123
2023-24365,3116,8
2024-25367,9109,1
2025-26369,4105,1

Voor de beroepsopgeleide leerweg (bol)  is de verwachting dat het aantal studenten hetzelfde blijft. Voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is de verwachting dat het aantal studenten daalt. Dit komt enerzijds door de demografische krimp en anderzijds door de effecten van opstroom naar hogere leerwegen en schoolsoorten. 

Bron: OCW, Referentieraming 2020 Brontabel als csv (179 bytes)
Prognose studenten in het middelbaar beroepsonderwijs, naar sector Aantal x 1.000 (excl. Entreeopleiding)
TechniekZorg en WelzijnEconomieGroen
2020-21136,7175151,221,4
2021-22134,2175,9149,120,2
2022-23130,9175,2147,318,9
2023-24127,8173,7145,717,8
2024-25125,1172,4145,216,9
2025-26123,6171,8145,216,3

De verwachting is dat de meeste studenten een opleiding in de sector zorg & welzijn volgen. De verwachte afname in aantal studenten is in absolute zin het sterkst in de sector techniek. De relatieve afname is het grootst bij groen onderwijs.

Bron: OCW, Referentieraming 2020 Brontabel als csv (289 bytes)

Afzenders