Prognose aantal studenten mbo

Jaarlijks maakt het Ministerie van OCW een prognose van het aantal leerlingen en studenten in het bekostigde onderwijs. Op basis hiervan is de verwachte ontwikkeling zichtbaar gemaakt. Onderstaand is de verwachting van het aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs te vinden apart naar niveau van het onderwijs.
Onder 'gerelateerde grafieken' vindt u de uitsplitsing naar leerweg en sector.

Prognose studenten in het middelbaar beroepsonderwijs, naar niveau

Prognose studenten in het middelbaar beroepsonderwijs, naar niveau Aantal x1.000
EntreeNiveau 2Niveau 3Niveau 4
2019-2015,181,6123,6276,9
2020-2114,976,5123,2279,1
2021-221570,3119,9280,8
2022-231565116,3280,4
2023-241561,2112,8278,9
2024-251558,8109,9277,5

Het geraamde aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs in 2019-'20 is 497,3 (x 1.000). De verwachting is dat het aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs de komende jaren zal dalen. Het verwachte aantal studenten op niveau 2 zal de komende jaren relatief het sterkst dalen. Het aantal studenten op niveau 4 zal naar verwachting eerst een aantal jaren stijgen, voordat ook hier een daling inzet.
De daling van de komende jaren hangt vooral samen met de samenstelling van het vmbo (minder basis en kader t.o.v. gemengd en theoretisch) en de afname van bbl.
In het Bestuursakkoord MBO is met de sector afgesproken dat alle instellingen zich rekenschap geven van de toekomstige daling van de studentenaantallen in relatie tot de concentratie en spreiding van het opleidingenaanbod over Nederland en de doelmatigheid daarvan.

Bron: OCW, Referentieraming 2019 Brontabel als csv (259 bytes)
Prognose studenten in het middelbaar beroepsonderwijs, naar leerweg Aantal x1.000
bolbbl
2019-20358,8138,5
2020-21352,7141
2021-22353,6132,4
2022-23351,4125,3
2023-24349,2118,7
2024-25348,2112,9

Voor zowel de beroepsopgeleide leerweg (bol) als de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo is de prognose dat het aantal studenten in het mbo een dalende trend laat zien. Dit komt enerzijds door de demografische krimp en anderzijds door de effecten van opstroom naar hogere leerwegen en schoolsoorten. De daling in de bbl wordt de eerste jaren iets verzacht door de lage werkloosheid.

Bron: OCW, Referentieraming 2019 Brontabel als csv (181 bytes)
Prognose studenten in het middelbaar beroepsonderwijs, naar sector Aantal x 1.000 (excl. Entreeopleiding)
TechniekZorg en WelzijnEconomieGroen
2019-20133,4167,3159,322,2
2020-21130,5168,2158,621,3
2021-22125,6167,8157,320,3
2022-23121,1166,2155,119,4
2023-24117,1164,4152,918,5
2024-25113,9162,9151,417,9

De verwachting is dat de meeste studenten een opleiding in de sector zorg & welzijn volgen. De verwachte afname in aantal studenten is in absolute zin het sterkst in de sector techniek. De relatieve afname is het grootst bij groen onderwijs.

Bron: OCW, Referentieraming 2019 Brontabel als csv (291 bytes)

Afzenders