Studiewaarde

Vanaf 2016 krijgen mbo-instellingen een extra beloning (de resultaatafhankelijke beloning) van het ministerie OC&W  als zij meer studenten dan voorheen begeleiden naar een hoger diploma dan verwacht kan worden op basis van hun vooropleiding. De maat waarin dit gemeten wordt heet studiewaarde.

Onder studiewaarde wordt verstaan de mate waarin een mbo-instelling erin slaagt meer studenten dan voorheen te begeleiden naar een zo hoog mogelijk diploma, gegeven hun vooropleiding. De studiewaarde wordt berekend door het verschil te nemen tussen het niveau van de behaalde diploma's en het te verwachten niveau van de diploma's. Het verwachte diplomaniveau wordt bepaald per vooropleiding aan de hand van de behaalde diploma's in de voorgaande jaren op landelijk niveau. Dit wordt ook wel de referentiewaarde genoemd. In onderstaande grafiek wordt de studiewaarde per niveau en leerweg gegeven voor het studiejaar 2016/2017. Onder 'gerelateerde grafieken' staat een uitsplitsing naar het soort instelling. 

Voor meer informatie over studiewaarde kunt u terecht op www.kwaliteitsafsprakenmbo.nl

Studiewaarde per niveau en leerweg; gediplomeerden 2016/2017
BBLBOL voltijd
niveau 20,070,08
niveau 30,180,18
niveau 40,530,46

De studiewaarde geeft aan in welke mate meer studenten een hoger diploma halen dan op basis van de vooropleiding verwacht mag worden. De score wordt hoger als meer studenten een hoger diploma halen dan verwacht mag worden en/of als het verschil tussen het verwachte niveau en het daadwerkelijk behaalde niveau toeneemt; als verwacht wordt dat een student een diploma haalt op niveau 2 maar uiteindelijk een diploma haalt op niveau 4, dan is de studiewaarde van die student  hoger dan wanneer hij of zij een diploma haalt op niveau 3. 

DUO; 1 Cijfer MBO Brontabel als csv (78 bytes)
Studiewaarde per soort instelling per niveau; gediplomeerden 2016/2017
BasiswaardeStudiewaarde
AOC niv 20,080,09
AOC niv 30,150,16
AOC niv 40,420,46
ROC niv 20,080,07
ROC niv 30,180,17
ROC niv 40,470,5
VAK niv 20,060,04
VAK niv 30,150,14
VAK niv 40,440,46

Instellingen kunnen extra geld krijgen als de studiewaarde van hun opleidingen hoger ligt dan de basiswaarde. De basiswaarde is de gemiddelde studiewaarde over de jaren 2010/11 t/m 2013/14 en is vastgezet. Ieder jaar wordt de studiewaarde van dat jaar vergeleken met dezelfde basiswaarde. 

DUO: 1 cijfer MBO Brontabel als csv (215 bytes)

Afzenders