Deelnemers middelbaar beroepsonderwijs

Het aantal studenten in het mbo wordt jaarlijks gemeten. Tevens zijn gegevens beschikbaar over hun prestaties.

Merendeel mbo'ers neemt deel aan beroepsopleidende leerweg (bol)

In het mbo volgen ruim 481.000 deelnemers een opleiding. Hierin wordt een onderscheid gemaakt  tussen de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Circa 80% van de mbo-deelnemers neemt deel aan bol. Deze onderwijsvorm benadrukt de combinatie van school en stage. Bbl daarentegen legt de nadruk op praktijkervaring. Dat omvat minimaal 60% van de totale studieduur.

Deelname aan bbl gedaald

Het aantal bbl-deelnemers is de afgelopen jaren flink gedaald, maar  in 2016 licht gestegen. 

Hoe ziet de mbo-populatie er uit? Het mbo kent over het algemeen meer mannelijke dan vrouwelijke deelnemers. Het grootste deel van de leerlingen is autochtoon. De meeste instromers zijn afkomstig uit andersoortig onderwijs. Onder de instromers heeft 65% een diploma van het voortgezet onderwijs.

Toenemende internationalisering in het mbo

Internationalisering binnen het middelbaar beroepsonderwijs vindt onder andere plaats door middel van het Leonardo da Vinci-programma, als onderdeel van het Europese subsidieprogramma Erasmus+. Het aantal deelnemende leerlingen daaraan is de afgelopen jaren toegenomen. Vergeleken met 2009 is  het aantal in 2013 bijna tweemaal zo groot.

Daarnaast bestaat het  Duits-Nederlandse programma BAND. Dit geeft  mbo'ers de mogelijkheid voor stage in het buitenland. Sinds 2010 is het aantal BAND- deelnemers met 21% gedaald.  Het aantal docenten dat deelneemt is sinds 2010 bijna gehalveerd.

Afzenders