Arbeidsmarktpositie van mbo'ers uitgestroomd uit het voltijd bol-onderwijs

Bijna 120.000 bol-voltijd of bbl-deelnemers verlieten na schooljaar 2015/2016 het onderwijs. Van de mbo-uitstromers volgden 79.000 deelnemers een bol-voltijdopleiding. De arbeidsmarktpositie van deelnemers die uitstromen uit het mbo wordt jaarlijks in kaart gebracht.

De eerste figuur laat de ontwikkeling zien in het aandeel bol-voltijddeelnemers dat direct na het verlaten van de opleiding (in oktober) een betaalde baan heeft, waarbij onderscheid gemaakt wordt in deelnemers met diploma en zonder diploma.

In de gerelateerde figuur wordt de tijdreeks gegeven voor het aandeel met een uitkering. In de volgende figuren en gerelateerde grafieken wordt de arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijds bol-deelnemers per studierichting en niveau weergegeven. Cijfers over aansluiting op de arbeidsmarkt van ongediplomeerden en van bbl-deelnemers zijn te vinden op StatLine (zie link onder 'Zie ook').

Aandeel met werk van bol-voltijd mbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met werk, totaal% met werk, met diploma% met werk, zonder diploma
200877,486,967,0
200972,083,058,6
201070,882,257,4
201170,681,957,3
201268,979,854,1
201367,178,051,0
201467,477,551,7
201571,379,756,2
201674,582,659,5

In 2016 had 74,5% van de uitgestroomde mbo'ers uit de bol-voltijdopleiding in oktober direct na uitstroom werk, 3%-punt meer dan in 2015. In 2008 had nog 77,4% van de uitgestroomde mbo'ers werk. Gediplomeerde bol'ers hadden vaker werk dan ongediplomeerde. Van de bol'ers met een diploma had 82,6% direct na uitstroom werk, onder uitstromers zonder diploma was dit 59,5%.

CBS Brontabel als csv (3 kB)
Aandeel met uitkering van bol-voltijd mbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met uitkering, totaal% met uitkering, met diploma% met uitkering, zonder diploma
20087,64,211,3
20099,9614,6
201010,66,315,5
2011116,716
201210,5715,1
201312,28,517,6
201411,78,217,2
201510,27,115,8
20168,85,614,7

In 2016 had 8,8% van de mbo'ers (bol voltijd) direct na uitstroom een uitkering, 1,4%-punt minder dan in 2015. Zeven jaar eerder, in 2008, had 7,6% van de uitstromers uit een bol-voltijdopleiding een uitkering. Uitstromers zonder diploma hadden in 2016 vaker een uitkering (14,7%) dan uitstromers die wel een diploma hebben gehaald (5,6%). Voor beide groepen geldt dat het percentage met een uitkering tussen 2008 en 2013 is toegenomen en vanaf 2014 is afgenomen.

CBS Brontabel als csv (3 kB)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol-voltijd mbo'ers direct na uitstroom in oktober 2016, naar studierichting In procenten
% alleen werk% werk en uitkering% alleen uitkering% geen werk en geen uitkering
Totaal812314
Onderwijs841213
Vormgeving, kunst, talen en geschiedenis781318
Journalistiek, gedrag en maatschappij78..18
Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening763517
Wiskunde, natuurwetenschappen81.413
Informatica742519
Techniek, industrie en bouwkunde832213
Landbouw, diergeneeskunde en -verzorging782417
Gezondheidszorg en welzijn86239
Dienstverlening822314
Onbekend of niet gespecifieerd3752137

Van de in 2016 uitgestroomde gediplomeerde voltijd bol-deelnemers had 81% in oktober 2016 alleen werk (zonder uitkering). Daarnaast had een klein deel van de gediplomeerden (2%) zowel werk als een uitkering. Mbo'ers die de richting 'Gezondheidszorg en welzijn' hebben gevolgd, hadden het vaakst werk. Van de gediplomeerden uit deze richting had 88% direct na uitstroom werk. Uitstromers uit de richting 'Informatica' hadden het minst vaak werk. Ten opzichte van schooljaar 2014/2015 hadden uitstromers uit vrijwel alle richtingen direct na uitstroom vaker werk. Uitstromers uit de richting 'Informatica' hadden in 2016 5%-punt vaker alleen werk, vergeleken met het jaar daarvoor.

CBS Brontabel als csv (5 kB)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol-voltijd mbo'ers direct na uitstroom in oktober 2016, naar niveau In procenten
% alleen werk% werk en uitkering% alleen uitkering% geen werk en geen uitkering
Totaal812314
Entreeopleiding4052034
Basisberoepsopleiding703720
Vakopleiding822312
Middenkader- of specialistenopleiding851212

De arbeidsmarktpositie van gediplomeerde mbo'ers (bol-voltijd) is per niveau nogal verschillend. Tussen de middenkader/specialistenopleiding en de vakopleiding is het verschil niet zo groot: ruim 80% van de gediplomeerde bol'ers die een vakopleiding of middenkader-/specialistenopleiding hebben gevolgd had alleen werk (zonder uitkering) direct na uitstroom. Uitstromers uit de entreeopleiding hadden veel minder vaak werk dan uitstromers uit de andere niveaus. Uitstromers uit deze groep hadden relatief vaak een uitkering of geen werk en geen uitkering. Ten opzichte van schooljaar 2014/2015 hadden uitstromers van alle niveaus direct na uitstroom vaker alleen werk. Voor uitstromers uit de basisberoepsopleiding is de toename met 5%-punt het grootst.

CBS Brontabel als csv (4 kB)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol-voltijd mbo'ers direct na uitstroom in oktober 2017, naar studierichting (voorlopige cijfers) In procenten
% alleen werknemer% werknemer en uitkering% alleen uitkering% geen werknemer en geen uitkering
Totaal821314
Onderwijs842113
Vormgeving, kunst, talen en geschiedenis741223
Journalistiek, gedrag en maatschappij78..21
Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening782417
Wiskunde, natuurwetenschappen86..12
Informatica762418
Techniek, industrie en bouwkunde821215
Landbouw, diergeneeskunde en -verzorging761220
Gezondheidszorg en welzijn88228
Dienstverlening831213
Onbekend of niet gespecifieerd41.2032

Van de gediplomeerde bol-voltijd deelnemers die het mbo in 2017 verlieten was 82% werknemer (zonder uitkering) in oktober 2017. Deelnemers uit de richting 'Gezondheidzorg en welzijn' (88%) waren het vaakst alleen werknemer. Van de gediplomeerde voltijd bol-ers had 14% direct na uitstroom in 2017 geen baan als werknemer en geen uitkering. Van alle studierichtingen, hadden deelnemers uit de richting 'Vormgeving, kunst, talen en geschiedenis' het vaakst geen baan en geen uitkering (23%).

CBS Brontabel als csv (2 kB)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol-voltijd mbo'ers direct na uitstroom in oktober 2017, naar niveau (voorlopige cijfers) In procenten
% alleen werknemer% werknemer en uitkering% alleen uitkering% geen werknemer en geen uitkering
Totaal821314
Entreeopleiding4751731
Basisberoepsopleiding733519
Vakopleiding832313
Middenkader- of specialistenopleiding851113

Van de gediplomeerde bol-voltijd deelnemers die het mbo in 2017 verlieten was 82% werknemer (zonder uitkering) in oktober 2017. Deelnemers uit de middenkader-/specialistenopleiding (85%) en vakopleiding (83%) waren het vaakst alleen werknemer. Van de gediplomeerde voltijd bol-ers had 14% direct na uitstroom in 2017 geen baan als werknemer en geen uitkering. Deelnemers uit de entreeopleiding hadden met 31% veel vaker dan deelnemers van andere niveaus een uitkering of geen baan en geen uitkering.

CBS Brontabel als csv (894 bytes)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol-voltijd mbo'ers direct na uitstroom (in oktober 2015) en 1 jaar na uitstroom (in oktober 2016), naar niveau In procenten
% werk, direct na uitstroom% werk, 1 jaar na uitstroom% uitkering, direct na uitstroom% uitkering, 1 jaar na uitstroom
Totaal808679
Entreeopleiding44522737
Basisberoepsopleiding69771217
Vakopleiding838879
Middenkader- of specialistenopleiding849046

Het percentage van in 2015 gediplomeerde mbo'ers met werk lag 1 jaar na uitstroom (in oktober 2016) 6%-punt hoger dan direct na uitstroom (in oktober 2015). Voor alle niveaus geldt dat meer uitstromers werk hebben en meer uitstromers een uitkering hadden 1 jaar na uitstroom vergeleken met direct na uitstroom. Het verschil is het grootst voor gediplomeerden uit de basisberoepsopleiding en de entreeopleiding (8%-punt meer werkenden). Bij uitstromers uit de entreeopleiding is het aandeel met een uitkering van 27% direct na uitstroom opgelopen tot 37% 1 jaar na uitstroom.

CBS Brontabel als csv (4 kB)

Afzenders