Uitgaven OCW aan hoger beroepsonderwijs

Het budget voor het hoger beroepsonderwijs (hbo) op de OCW-begroting is verdeeld in een onderwijsdeel en een deel ontwerp en ontwikkeling.

Het onderwijsdeel wordt voor circa 90% verdeeld over de instellingen naar rato van het aantal ingeschrevenen (binnen de nominale studieduur) en het aantal behaalde graden. Circa 10% wordt verdeeld op basis van vaste bedragen per instelling. De rest van het onderwijsdeel dat instellingen ontvangen is bedoeld voor specifieke beleidsdoelstellingen, zoals onderwijskwaliteit. Daarnaast ontvangen hogescholen middelen vanwege ontwerp en ontwikkeling.

De bijdragen van het Rijk aan de hogescholen worden uitgekeerd als lumpsum, dat wil zeggen dat elke instelling zijn rijksbijdrage naar eigen inzicht kan besteden bij het uitvoeren van wettelijke taken. Naast de Rijksbijdrage ontvangen hogescholen collegegelden en opbrengsten uit het werk voor derden, voornamelijk contractonderwijs.

Onder 'Gerelateerde grafieken'  vindt u informatie over de uitgavensoorten buiten de bekostiging aan instellingen  (subsididies, opdrachten etc. ) en de ontvangsten.  In alle figuren is de bijdrage per jaar berekend in het prijspeil van elk jaar waarvoor de berekening is gemaakt (lopende prijzen), behalve als wordt aangegeven dat een ander prijspeil wordt gehanteerd.

De gegevens in de grafieken bestrijken de periode 2014-2018. Een langere tijdreeks is te vinden in de brontabel  onder 'download deze grafiek'.

Uitgaven OCW hbo: totaal uitgaven

Uitgaven OCW hbo: totaal uitgaven Mln euro
Totaal uitgavenBekostiging
20142732,92688,1
20152811,12756,1
20162833,22773,8
201729262868,2
20183262,53185

De figuur toont de totale OCW-uitgaven aan het hbo, uitgedrukt in werkelijke bedragen van het betreffende jaar (lopende prijzen). Onder de totale OCW-uitgaven vallen de begrotingsartikelen van het beleidsterrein hbo. In deze grafiek is het bekostigingsdeel van de totale uitgaven onderscheiden omdat dit de grootste uitgavenpost is.
Meer informatie over de totale OCW-uitgaven buiten de bekostiging vindt u in de grafiek 'overige uitgaven naar soort' onder Gerelateerde grafieken.

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (206 bytes)
Uitgaven OCW hbo: overige uitgaven naar soort Mln euro
SubsidiesOpdrachtenBijdragen aan ZBO's en RWT'sBijdragen aan (inter)nationale organisatiesApparaatskosten (toerekening aan DUO)
20140,80,223,62,317,9
20153,80,331,12,217,6
20165,6036,2017,5
20175038,7014,1
20182,162,513

In deze grafiek is een onderverdeling gemaakt van de  uitgaven die niet vallen onder de bekostiging van hbo-onderwijsinstellingen maar wel  bijdragen aan het totaal van de OCW-uitgaven aan het hbo.  De stijging van de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s is grotendeels toe te schrijven aan de extra investeringen in het praktijkgericht onderzoek, de overige soorten uitgaven (subsidies enz.) blijven redelijk stabiel.

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (340 bytes)
Uitgaven OCW hbo: Uitgaven per student per studiejaar x 1.000 euro
OCW-uitgaven per studentCollegegelden per studentBijdrage aan instellingen per student
20146,51,98,4
20156,61,98,6
20166,828,7
20176,929
20187,42,19,4

In de periode 2014-2018 zijn de gemiddelde OCW-uitgaven per hbo-student  gestegen van € 6.500 naar € 7.400 ( werkelijk uitgegeven bedragen, afgerond op honderdtallen). De bijdragen aan hbo-instellingen per student (OCW-uitgaven per student plus collegegelden per student) stegen in diezelfde periode van € 8.400 naar € 9.400 (werkelijk uitgegeven bedragen, afgerond op honderdtallen).

Bron: OCW Brontabel als csv (247 bytes)
Uitgaven OCW hbo: uitgaven per student (prijspeil 2018) x 1.000 euro
Uitgaven per hbo-student op prijspeil 2018
20146,8
20156,9
20167
20177,1
20187,4

In de periode 2014-2018 zijn de OCW-uitgaven per hbo-student, gerekend vanuit het prijspeil 2018, gestegen van € 6.800 naar € 7.400  (afgerond op  honderdtallen). Het betreft de  OCW-uitgaven bestemd voor onderwijs exclusief de uitgaven aan collegegelden.

Bron: OCW Brontabel als csv (133 bytes)
Ontvangsten OCW hbo: totaal ontvangsten Mln euro
Totaal ontvangsten
20142,6
20151,3
20161,9
20171,4
20182,1

De totale ontvangsten voor het hbo zijn niet stabiel en kunnen van jaar op jaar erg van omvang wisselen. Ontvangsten ontstaan onder andere door terugbetalingen of door afrekening op bedragen in voorgaande jaren door OCW uitgekeerd.

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (111 bytes)
Omzet hbo-instellingen per student (x € 1.000)
Omzet hbo-instellingen per student
20149,3
20159,3
20169,5
20179,7
20189,9

De omzet per student van hbo-instellingen  (gemiddelde exploitatielast per hbo-student) is licht stijgend.

Bron: OCW (berekend uit jaarverslagen hbo-instellingen) Brontabel als csv (127 bytes)

Afzenders