Studenten hoger beroepsonderwijs

Het aantal studenten in het hbo wordt jaarlijks gemeten. Daarnaast zijn diverse gegevens bekend over de prestaties van hbo'ers.

Aantal deelnemers gestegen

In het hbo volgen ongeveer 445.000 studenten een opleiding. In 2016 is het aantal  ingeschreven studenten met ca. 4000  gestegen ten opzichte van 2015. De stijging heeft plaatsgevonden in de sectoren techniek, gezondheidszorg, taal en cultuur en landbouw en natuurlijke omgeving. Ook sector-overstijgende opleidingen winnen gestaag  aan terrein. De sectoren onderwijs, economie en gedrag en maatschappij vertonen een lichte daling.

Er zitten in 2016 ruim 11.000 meer vrouwen dan mannen in het hbo.

Het aandeel autochtone en allochtone studenten is gelijk gebleven. Het grootste deel van de ingeschreven studenten volgt een voltijdopleiding.

Het aantal eerstejaars is gestegen

In alle opleidingsgebieden met uitzondering van het opleidingsgebied gedrag en maatschappij is het aantal eerstejaarsstudenten in 2016 gestegen ten opzichte van 2015. Het aantal eerstejaars vrouwen is al jaren hoger dan het aantal eerstejaars mannen.  Zo ook in 2016.

Zowel het aantal voltijd- als het aantal deeltijdinschrijvingen is gestegen. Het aantal duale inschrijvingen is in 2016 licht gedaald .

Gediplomeerden in het hbo zijn vaak vrouw en autochtoon

Het merendeel van de hbo-studenten rondt de opleiding af met een bachelordiploma, waarna zij de arbeidsmarkt betreden. In alle opleidingsgebieden behalve onderwijs en taal en cultuur is in 2016 een stijging te zien van het aantal bachelor gediplomeerden .

Het aantal vrouwen dat een bachelordiploma haalt ligt een stuk hoger dan het aantal mannen. Ongeveer een derde van de bachelorgediplomeerden heeft een (Westerse of niet-westerse) allochtone achtergrond

Verblijfsduur in het hbo ongeveer gelijk gebleven

De verwachte verblijfsduur in het hbo is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven en is het hoogst in het opleidingsgebied economie (5,1 jaar).  

Het verwachte slaagpercentage is voor het opleidingsgebied Taal&Cultuur het hoogst ( 73%) en voor onderwijs het laagst ( 57%).

Uit enquêtes onder studenten blijkt dat zij in 2016 gemiddeld 37 tot 47 uur per week besteden aan hun opleiding. Hiervan wordt veel tijd besteed aan zelfstudie, met name door Taal- en cultuurstudenten.

Afzenders