Arbeidsmarktpositie van studenten uitgestroomd uit het voltijd hoger beroepsonderwijs

Bijna 81.000 hbo-studenten verlieten na schooljaar 2015/2016 het onderwijs. Daarvan hadden er bijna 52.000 een diploma en iets minder dan 29.000 geen diploma. De arbeidsmarktpositie van studenten die uitstromen uit het hoger beroepsonderwijs (hbo) wordt jaarlijks in kaart gebracht.

Van de hbo-uitstromers die een voltijd opleiding (inclusief duaal) hebben gevolgd wordt weergegeven of ze direct na uitstroom in oktober werk of een uitkering of een combinatie van beide hebben.

De eerste figuur laat de ontwikkeling zien van het aandeel studenten dat direct na het verlaten van de opleiding (in oktober) een betaalde baan heeft, waarbij onderscheid gemaakt wordt in studenten met én zonder diploma. In de gerelateerde figuur wordt de tijdreeks gegeven voor het aandeel met een uitkering. In de volgende figuren en gerelateerde grafieken wordt de arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd studenten per studierichting, opleiding, en diploma weergegeven. Cijfers over deeltijdstudenten en ongediplomeerden zijn te vinden op StatLine (zie links onder 'Zie ook').

Aandeel met werk van voltijd hbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met werk, totaal% met werk, met diploma% met werk, zonder diploma
200785,688,780,1
200885,188,479,7
200982,386,075,3
201081,686,073,9
201182,386,675,3
201280,485,073,3
201378,984,170,0
201479,684,971,6
201581,686,274,0
201683,287,375,5

Een groot deel van de studenten die uitstromen uit het voltijd hbo heeft in oktober direct na uitstroom werk (met of zonder uitkering). Het percentage werkenden lag in 2007 en 2008 rond 85% en is daarna geleidelijk gedaald tot ongeveer 78,9% in 2013. Daarna is er weer sprake van een stijging. Gediplomeerde hbo-ers hadden vaker werk dan niet-gediplomeerde. Van de hbo-ers met een diploma had 87,3% direct na uitstroom in oktober 2016 werk, onder de uitstromers zonder diploma was dit 75,5%. Het verschil in percentage werkenden tussen deze 2 groepen is sinds 2013 afgenomen tot 11,8%-punt in 2016. In de jaren tot en met 2013 nam het verschil juist toe.

CBS Brontabel als csv (3 kB)
Aandeel met uitkering van voltijd hbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met uitkering, totaal% met uitkering, met diploma% met uitkering, zonder diploma
20073,52,74,9
20083,52,74,6
20095,24,36,8
20105,24,56,5
20115,64,96,7
20125,34,17
20136,45,18,6
20145,74,37,8
201553,86,9
20164,236,5

De meeste hbo'ers hebben na hun studie werk. Een klein deel heeft direct na de studie een uitkering (met of zonder werk), in 2007 betrof dat 3,5%. Sinds de economische recessie die in 2008 begon, is het aandeel uitgestroomde hbo'ers met een uitkering flink toegenomen, tot 6,4% in 2013. Daarna is het aandeel uitkeringen gaan dalen tot 4,2% in 2016. Studenten die het hbo verlieten zonder diploma hebben vaker een uitkering (6,5% in 2016) dan studenten met een diploma (3,0% in 2016).

CBS Brontabel als csv (3 kB)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom in oktober 2016, naar studierichting In procenten
% alleen werk% werk en uitkering% alleen uitkering% geen werk en geen uitkering
Totaal862111
Onderwijs92315
Landbouw en natuurlijke omgeving821116
Techniek841113
Gezondheidszorg92117
Economie842113
Gedrag en maatschappij87229
Taal en cultuur722225

Van de in 2016 uitgestroomde gediplomeerde voltijd hbo-studenten had 86% in oktober 2015 alleen werk (zonder uitkering). Daarnaast had een klein deel van de gediplomeerden (2%) zowel werk als een uitkering. Studenten uit de richtingen 'Onderwijs' (92%) en 'Gezondheidszorg' (92%) hadden het vaakst werk. Van de gediplomeerde voltijd hbo-ers had 11% direct na uitstroom in 2016 geen werk en geen uitkering. Van alle studierichtingen, hadden studenten uit de richting 'Taal en cultuur' het vaakst geen werk en geen uitkering (25% in 2016). De verschillen ten opzichte van de uitstromers in 2015 zijn gering. In dat jaar had 84% van de gediplomeerden direct na uitstroom alleen werk (zonder uitkering) en 12% geen werk en geen uitkering.

CBS Brontabel als csv (4 kB)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom in oktober 2016, naar soort diploma In procenten
% alleen werk% werk en uitkering% alleen uitkering% geen werk en geen uitkering
Hbo Totaal862111
Hbo Associate degree852211
Hbo Bachelor862111
Hbo Master723.25

Van de gediplomeerde studenten die het hbo na het studiejaar 2015/2016 verlieten had 86% in oktober 2016 alleen werk (zonder uitkering). Studenten met een bachelordiploma stromen als grootste groep uit het hbo. Van de gediplomeerde bachelors had 86% werk. Dit is een stijging van 2%-punt ten opzichte van 1 jaar eerder. Studenten met een associate degree hadden iets minder vaak alleen werk (85%) dan de bachelors, en studenten met een master hadden het minst vaak werk (72%). Dit wordt mede veroorzaakt doordat hbo masters over het algemeen vaker zelfstandige worden. Zelfstandigen zijn niet in deze cijfers meegenomen en krijgen hierdoor de arbeidsmarktpositie 'geen werknemer en geen uitkering'. In vergelijking met het studiejaar 2014/2015 is het aandeel uitgestroomde masters met (alleen) werk met 2%-punt gedaald. Het gaat hier echter om een kleine populatie studenten.

CBS Brontabel als csv (4 kB)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom in oktober 2017, naar studierichting (voorlopige cijfers) In procenten
% alleen werknemer% werknemer en uitkering% alleen uitkering% geen werknemer en geen uitkering
Totaal831115
Onderwijs91216
Landbouw en natuurlijke omgeving751123
Techniek821116
Gezondheidszorg881110
Economie821116
Gedrag en maatschappij872210
Taal en cultuur521345

Van de gediplomeerden studenten die het hbo na studiejaar 2016/2017 verlieten was 83% in oktober 2017 alleen werknemer (zonder uitkering). Studenten uit de richtingen 'Onderwijs' (91%) en 'Gezondheidszorg' (88%) hadden het vaakst werk als werknemer. Van de gediplomeerde voltijd hbo-ers had 15% direct na uitstroom in 2017 geen baan en geen uitkering. Van alle studierichtingen, hadden studenten uit de richting 'Taal en cultuur' het vaakst geen baan en geen uitkering (45% in 2017).

CBS Brontabel als csv (1.010 bytes)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom in oktober 2017, naar soort diploma (voorlopige cijfers) In procenten
% alleen werknemer% werknemer en uitkering% alleen uitkering% geen werknemer en geen uitkering
Hbo Totaal831115
Hbo Associate degree822214
Hbo Bachelor831114
Hbo Master49..49

Van de gediplomeerden voltijd-studenten die het hbo na het studiejaar 2016/2017 verlieten was 83% in oktober 2017 werknemer (zonder uitkering). Studenten met een bachelordiploma stromen als grootste groep uit het hbo. Van de gediplomeerde bachelors had 83% werk als werknemer gevonden. Van de gediplomeerde voltijd-hbo'ers had 15% in oktober 2017 geen baan als werknemer en had ook geen uitkering. Onder de gediplomeerde hbo masterstudenten was dit zelfs 49%. Dit wordt mede veroorzaakt doordat hbo masters over het algemeen vaker zelfstandige worden. Zelfstandigen zijn niet in deze cijfers meegenomen en krijgen hierdoor de arbeidsmarktpositie 'geen werknemer en geen uitkering'. Van de associate degrees was 82% direct na afstuderen werknemer.

CBS Brontabel als csv (790 bytes)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom (in oktober 2015) en 1 jaar na uitstroom (in oktober 2016), naar soort diploma In procenten
% werk, direct na uitstroom% werk, 1 jaar na uitstroom% uitkering, direct na uitstroom% uitkering, 1 jaar na uitstroom
Hbo Totaal869244
Hbo Associate degree859056
Hbo Bachelor869244
Hbo Master768734

Het percentage van in 2015 uitgestroomde gediplomeerde hbo-studenten met werk (met of zonder uitkering) lag 1 jaar na uitstroom (in oktober 2016) 6%-punt hoger dan direct na uitstroom (in oktober 2015). Deze stijging is over de gehele linie zichtbaar: studenten met een associate degree diploma hebben 5%-punt vaker werk, bachelor gediplomeerden hebben 6%-punt vaker werk en master gediplomeerden hebben 11%-punt vaker werk. Het percentage met uitkering (met of zonder werk) van in 2015 gediplomeerde hbo bachelor-studenten is blijft vrijwel gelijk in oktober 2016 ten opzichte van oktober 2015, terwijl het voor associate degrees en hbo master gediplomeerden hoger ligt in oktober 2016.

CBS Brontabel als csv (4 kB)
Werkzame hbo-schoolverlaters met een baan op minimaal eigen niveau of eigen/verwante richting
Minimaal eigen niveauEigen of verwante richting
201373%74%
201474%74%
201577%75%
201680%77%
201780%78%

Starters op de arbeidsmarkt vinden niet altijd een baan op het niveau waarvoor zij zijn opgeleid. Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) vraagt aan schoolverlaters of zij anderhalf jaar na  schoolverlaten een functie hebben gevonden op het niveau en/of in de richting waarin zij gestudeerd hebben. In de afgelopen twee jaar bleek dit voor 80% het geval. Het aandeel voltijd hbo-starters met een baan op minimaal niveau bleef in 2017 onveranderd op 80%. Het aandeel dat 1,5 jaar later een baan heeft gevonden in de eigen of verwante richting nam met 1 procentpunt toe tot 78%.

Bron: ROA Brontabel als csv (149 bytes)
Werkzame hbo-schoolverlaters met een baan op minimaal eigen niveau of eigen/verwante richting, naar studierichting 2016-2017
Minimaal hbo-niveauEigen of verwante richting
Totaal80%78%
Economie84%67%
Gedrag en Maatschappij62%83%
Gezondheid85%90%
Landbouw79%75%
Onderwijs92%90%
Taal en Cultuur65%66%
Techniek86%83%

Of hbo-afgestudeerden een baan vinden op hun niveau en/of in hun afstudeerrichting verschilt naar studierichting. Gemiddeld genomen heeft 80% van de gediplomeerde voltijd hbo'ers (bachelor en master) anderhalf jaar na afstuderen een baan op minimaal hbo-niveau. Gediplomeerde voltijd hbo'ers in de richting Gedrag & Maatschappij hebben het minst vaak (62%) een baan op minimaal hun eigen niveau. Voor voltijd gediplomeerden in de richting Onderwijs is dit percentage het hoogst, namelijk 92%.

Daarnaast geeft 78% van de gediplomeerde voltijd hbo'ers aan een baan in de eigen of een verwante richting te hebben. Van de gediplomeerde voltijd hbo'ers in de richtingen Taal & Cultuur heeft 66% werk in de eigen richting. Voor voltijd gediplomeerden in de richting Onderwijs en Gezondheid is dit 90%.

Bron: ROA Brontabel als csv (215 bytes)

Afzenders