De invloed van de gezinssituatie op het schoolniveau van kinderen

Het schoolniveau van 15-jarige kinderen is lager wanneer ze opgroeiden in een gezin waar niet beide ouders deel van uitmaakten. Dit verband is sterker wanneer de scheiding of het overlijden van een ouder op jongere leeftijd van het kind plaatsvindt.

Kinderen die een ouder verliezen door overlijden volgen gemiddeld een iets lager schoolniveau dan kinderen van gescheiden ouders. Als ze hun hele leven al in een eenoudergezin woonden, volgen ze gemiddeld het laagste schoolniveau. Ook blijkt dat kinderen in een niet-intacte gezinssituatie die daarna meer veranderingen meemaakten, nog slechter presteren. Kinderen van hoogopgeleide ouders volgen iets vaker vmbo-b/k in plaats van vmbo-g/t als beide ouders niet bij elkaar wonen. Verandering in de gezinssituatie heeft minder invloed op het schoolniveau van kinderen als de ouders hoogopgeleid zijn.

Dit zijn een aantal resultaten van het onderzoek ‘Gezinsdynamiek, ouderlijk opleidingsniveau en schoolniveau van vijftienjarigen’ dat vandaag door het CBS wordt gepubliceerd.  Lees het volledige artikel onder ‘Zie ook’.

Verdeling over typen onderwijs op leeftijd van 15 jaar naar soort verandering in ouderlijke structuur In procenten
VwoHavoVmbo-g/tVmbo-b/k
Intact26292718
Overlijden ouders12353023
Gescheiden17303122
Nooit bij elkaar gewoond6225517
CBS Brontabel als csv (141 bytes)

Het CBS heeft in dit onderzoek de dynamiek van de ouderlijke structuur gedurende de eerste 15 jaar van het leven van kinderen die in 1995 in Nederland geboren zijn nader geanalyseerd. Van deze kinderen groeit 28% op in een gezin waarin de eigen ouders gedurende de eerste 15 jaar van hun leven niet beide aanwezig zijn. Er is nagegaan welke gebeurtenis(sen) geleid hebben tot een niet-intacte gezinssituatie, op welk moment deze gebeurtenissen plaatsvonden en in hoeverre de veranderingen in de gezinssituatie van invloed zijn op het schoolsucces van kinderen. Voor de analyses is gebruik gemaakt van gegevens uit het Stelsel van Sociaal-Statistische Bestanden (SSB) van CBS. Het SSB is een stelsel van registers en enquêtes die op persoonsniveau aan elkaar zijn gekoppeld.

Beeld: Corbis

Afzenders